Amen­dement ‘Agra­rische bedrijven toevoegen aan de lijsten advies­recht raad en verplichte parti­ci­patie’


Raads­ver­ga­dering 13 juni 2024

13 juni 2024

Toelichting:

Partij voor de dieren heeft tijdens de raadsvergadering dit amendement, om agrarische projecten toe te voegen aan de lijst van onderwerpen voor het adviesrecht, ingetrokken. De Partij besloot daartoe na de toelichting van het college, dat afwijkingen van het omgevingsplan vanwege agrarische bedrijven, onder de huidige redactie al onder het adviesrecht komen.


De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in de vergadering bijeen op 13 juni 2024


We stellen vast dat:

- Plannen die in strijd zijn met het vastgesteld ruimtelijk beleid naar de raad gaan voor besluitvorming.

- Dit meestal plannen betreft met veel impact op de omgeving.

- De vestiging van nieuwe en de uitbreiding van bestaande agrarische bedrijven, zoals veehouderijen, vaak gepaard gaan met grote impact op de omgeving;

- Veehouderijen veel binnenlandse luchtverontreiniging veroorzaken met negatieve gevolgen voor de volksgezondheid;

- De gemeente Utrechtse Heuvelrug in 2022 het Schone Lucht Akkoord heeft ondertekend.

- De stikstofuitstoot van veehouderijen schade toebrengt aan de kwetsbare natuur van de HeuvelrugWij hebben erover nagedacht en houden er rekening mee dat:

- Plannen voor ontwikkeling buiten de rode contour door het college ter beoordeling worden voorgelegd aan de raad, zoals vastgesteld in het uitvoeringsprogramma;

- De omgevingswet maatschappelijke doelen kent, één van de maatschappelijke doelen van de omgevingswet is het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit;

- Gemeentes hebben hiermee de taak veiligheid en gezondheid gelijkwaardig mee te laten wegen in omgevingsbeleid;

- Deze taak tot uiting komt in het Schone Lucht Akkoord (SLA). Overheden die het SLA hebben getekend, committeren zich daarmee om hun beslissingsruimte op een dusdanige manier te gebruiken dat ze altijd zo streng mogelijke emissiegrenswaarden stellen voor de agrarische bedrijven in hun gebied (zie: schoneluchtakkoord.nl)

- Het verplicht stellen van participatie bij de vergunningaanvragen voor agrarische bedrijven een van de instrumenten kan zijn om te komen tot ‘bottom-up’ oplossingen aangaande de negatieve impact op de omgeving door bijv. emissie (stikstof- en ammoniakuitstoot), het gebruik van bestrijdingsmiddelen, etc. Met andere woorden, door participatie kan een agrarische ondernemer in overleg met bewoners komen tot oplossingen die de doelstellingen van het SLA en de maatschappelijke doelen van de omgevingswet kracht bij zetten.

- De impact van agrarische bedrijven op de luchtkwaliteit vraagt om weloverwogen beslissingen ten gunste van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving.

- De druk op de natuur veroorzaakt door agrarische bedrijven vraagt om betere en scherpere vergunningverlening met het oog op de bescherming en verbetering van de natuur.


Hiermee rekening houdend nemen we het volgende besluit:

‘De vestiging van nieuwe – en uitbreiding van bestaande – agrarische bedrijven’ toe te voegen aan de lijst adviesrecht raad en de lijst verplichte participatie.


Ingediend door

Partij voor de Dieren: Paul Blom – Jolande Kors – Remmelt Kielstra


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen