Motie Rand­voor­waarden ontwik­keling flex­wo­ningen golfbaan Doorn


Raads­ver­ga­dering donderdag 13 juni 2026

13 juni 2024

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in de vergadering bijeen op 13 juni 2024


Constaterende dat:

- Het college voornemens is om een intentie overeenkomst af te sluiten om de haalbaarheid te onderzoeken voor realisatie van 88 flexwoningen op de golfbaan

- De Doornse Golf Club een verzoek heeft gedaan om de bruikleenovereenkomst te verlengen met 1 jaar tot 31 december 2025

- Alle partijen volledig op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken en woningbouwplannen na afloop van de overeenkomst.

○ De raad in 2021 is geïnformeerd middels een RIB.

○ In de lokale pers is in 2021 uitgebreid aandacht besteed, inclusief de mogelijkheid van woningbouw.

- Er een grote behoefte is aan woningen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

- Sport in belangrijke mate bijdraagt aan de vitaliteit van onze gemeente

- De gemeente een stimulerende rol heeft om sportieve activiteiten te ondersteunen


Overwegende dat:

- Merendeel van de golfbanen in Nederland in private handen zijn, zo ook de 2 andere golfbanen in onze gemeente: Hoenderdaal Driebergen en Anderstein Maarsbergen

- De golfbaan Doorn in eigendom is van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

- De golfbaan Doorn één van de weinige gemeentelijke locaties is waar woningen gerealiseerd kunnen worden

- Meerdere insprekers hebben aangegeven dat ze zich zorgen maken over de toenemende auto verkeersdruk als ook behoud van de aanwezige ecologie & bomen

- De gemeente de mogelijkheid heeft om aanvullende eisen te stellen aan de beoogde ontwikkelaar / initiatiefnemer


Verzoekt het college:

1) Om in de intentie overeenkomst op te nemen dat de initiatiefnemer zich maximaal zal inspannen:

a. voor behoud van bomen in het gebied en de natuurwaarde zoveel mogelijk te behouden of waar mogelijk te verbeteren

b. voor actief ecologisch beheer (bescherming habitats en beschermde soorten) tijdens de periode dat er flexwoningen staan

c. om de toename van de verkeersdruk zoveel mogelijk te beperken en in te zetten op een mobiliteitsconcept waarmee de ontwikkeling zoveel mogelijk autoluw gerealiseerd kan worden. Hierbij kan het college kiezen voor een lagere parkeernorm in afwijking op huidig beleid. Daarnaast onderzoek te doen naar alternatieve ontsluitingsopties

d. dat het project past bij het dorpse karakter van onze gemeente

2) Vanwege de beoogde herontwikkeling van de gronden, deze op te nemen in de gemeentelijke grondexploitatie

3) In te stemmen met het verzoek van de Doornse Golf Club om de bruikleen overeenkomst met 1 jaar te verlengen onder dien verstanden / voorwaarde dat ze medewerking verlenen aan alle nodige onderzoeken en eventuele kleinschalige bouw voorbereidingen in 2024 en 2025. Daarnaast toe te zeggen dat, in geval de Raad instemt met woningbouw, de golfclub uiterlijk 30 juni van elk jaar duidelijkheid krijgt of ze hun sport in het daaropvolgende kalenderjaar al dan niet voort kunnen zetten als de golfclub daartoe een verzoek voor indient

4) Om samen met Heuvelrug Sportinitiatief (HSI) en de Doornse Golfclub te zoeken naar alternatieve mogelijkheden om de golfsport elders binnen de gemeente voort te zetten. Hierbij is de randvoorwaarde dat de Gemeente geen belang neemt in een golfbaan en/of golfclub.


Lennart van der Burg, D66

Koos de Bruijn (mede namens commissielid Goof Lindijer), OPEN

Tom Zoutewelle, ChristenUnie

Paul Blom, Partij voor de Dieren


Foto: flexwoningen in Wijk bij Duurstede, ter illustratie


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, VVD, CDA, ChristenUnie, D66, OPEN

Tegen

SGP, BVH Lokaal

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie vreemd aan de orde van de dag: Henschotermeer

Lees verder

Amendement ‘Agrarische bedrijven toevoegen aan de lijsten adviesrecht raad en verplichte participatie’

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer