Amen­dement Afschaffing honden­be­lasting


11 november 2022

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug bijeen in de vergadering van 7 en 10 november 2022, sprekend over (Beleidsarme) Ontwerp Begroting 2023-2026 en uitvoeringsprogramma 2023-2026

Wij stellen vast dat:


 • nog maar iets meer dan de helft van de gemeenten hondenbelasting heft [1];
 • controle op en heffing van hondenbelasting leidt tot veel vragen en bezwaren van inwoners in onze gemeente [2];
 • de hondenbelasting in 2021 met een bedrag van 371K minder dan 0,3 procent van de totale inkomsten (133,8M) uitmaakt [3];
 • de verwachte inkomsten van de hondenbelasting met 404K voor 2023 niet veel hoger zijn [4];
 • voor heffen, innen en controle op de belasting substantiële kosten worden gemaakt (65K);
 • hondenbelasting ten gunste komt van de algemene middelen en wordt besteed aan zaken die niets met honden te maken hebben;
 • hondenbelasting een onderscheid maakt tussen bezitters van honden en andere huisdieren;
 • dat onderscheid nergens op gebaseerd is;
 • inwoners in deze moeilijke tijden van (energie)armoede hun geld beter kunnen besteden aan diervoeding dan aan belasting;
 • het Uitvoeringsprogramma stelt dat een sluitende beleidsarme begroting mogelijk is voor de jaren 2023 t/m 2025 [5]; en dat het risico van een tegenvallende bijdrage van het Rijk door het zogenaamde ‘volume effect’ voor de jaren 2023 t/m 2025 door afgegeven garanties van het Rijk grotendeels is weggenomen [5];
 • in het meest recente regeerakkoord (december 2021) staat dat in de komende jaren een nieuwe financieringssystematiek voor de periode na 2025 wordt uitgewerkt, waarbij de mogelijkheid voor een groter eigen belastinggebied voor medeoverheden wordt betrokken [6].Wij zijn van mening dat:

nu het moment is om hondenbelasting in onze gemeente af te schaffen.


Wij stellen de raad voor het volgende besluit te nemen:

1. De Begroting 2023-2026 vast te stellen, maar als volgt aan te passen:

a. op pagina 72 de paragraaf Hondenbelasting te laten vervallen;

b. de verwijzing naar heffing en kwijtschelding van Hondenbelasting op pagina's 71, 77 en 154 te laten vervallen;


2. Het College opdracht te geven de inwoners van onze gemeente te informeren dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug met ingang van 2023 geen hondenbelasting meer heft.

Jolande Kors, mede namens Mariëlle Faas, Partij voor de Dieren
Erik van Buiten, D66
Gijsbert Doornebal, SGP

Bijlage: Begroting 2023-2026


[1] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuw...
[2] https://www.facebook.com/gemee... d.d. 24 augustus 2022: bericht over
controle op hondenbelasting door Legitiem leidt tot meer dan 70 vragen en reacties
[3] https://heuvelrug.jaarverslag-...
[4] presentatie Alternatieve inkomsten / belastingen Informatieavond 3 oktober 2022
[5] Groen en Duurzaam Doen! Van raadsbrede afspraken naar een uitvoeringsprogramma 2023-2026,
pagina 14
[6] https://vng.nl/artikelen/uitbr...


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SGP, D66

Tegen

VVD, BVH Lokaal, CDA, ChristenUnie, OPEN