Amen­dement Versterking biodi­ver­siteit


11 november 2022

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug bijeen in de vergadering van 7 en 10 november 2022, sprekend over (Beleidsarme) Ontwerp Begroting 2023-2026 en uitvoeringsprogramma 2023-2026


Overwegende:


  • dat de stimulering van de biodiversiteit van uitnemend belang is voor onze gemeente;
  • dat in het uitvoeringsprogramma de ambitie wordt uitgesproken om de groenste gemeente van Nederland te worden;
  • dat de gemeenteraad al enkele malen eerder heeft aangedrongen op een grotere inzet ter bevordering van de biodiversiteit;

dat de stichting Goedvolk een manifest met vijf speerpunten voor Biodiversiteit heeft opgesteld dat ondertekend is door nagenoeg alle politieke partijen/- fracties binnen de gemeenteraad en een groot draagvlak heeft in de samenleving.

Constaterende dat:


De biodiversiteit wel genoemd wordt in de in deze vergadering voorliggende stukken, maar dat er geen doorwerking is naar een visie en uitvoeringsplan.

De raad besluit:

het voorgestelde besluit te wijzigen waardoor aan punt 2 (“Instemmen met het
uitvoeringsprogramma Groen en Duurzaam Doen! en bijbehorende begrotingswijziging vaststellen.”) wordt toegevoegd:

a. Het Biodiversiteitsplan zoals gepresenteerd door Goed Volk mede als uitgangspunt te nemen voor de ambitie van de gemeente.


b. In te stemmen met het uitvoeringsprogramma Groen en Duurzaam Doen! Met dien verstande dat de paragraaf Biodiversiteit wordt gewijzigd als volgt:

‘Biodiversiteit loopt als een rode draad door al onze opgaven, zowel op het gebied van
landschap en natuur als op andere thema’s. We maken werk van het op korte termijn opstellen van een visie en een uitvoeringsplan om de biodiversiteit in onze gemeente te stimuleren en te faciliteren.

In deze visie:

- wordt het biodiversiteitsplan van Goed Volk meegenomen. Daarbij worden inwoners,
bedrijven, waaronder in ieder geval boerenbedrijven, en organisaties betrokken;

- wordt als bijdrage aan de woonvisie sterker de integraliteit tussen wonen, zorg, biodiversiteit en groen gelegd;

- wordt aandacht gegeven aan de integraliteit tussen biodiversiteit, water, leefbaarheid, hittestress, klimaatadaptatie, wonen en mobiliteit;

- wordt actief ingespeeld op bewonersinitiatieven die passen bij deze visie;

- wordt biodiversiteit een uitgangspunt in de integrale groenaanpak.'

c. Herstel van kleine landschapselementen (excl. houtsingels/-wallen) wordt gefaciliteerd waar dat mogelijk is, onder andere door drempels bij vergunningaanvraag weg te nemen.’


Marina Roelofsen, CDA

Jolande Kors, Partij voor de Dieren

Werner van Katwijk, CDA

Tom Zoutewelle, ChristenUnie

Marijn Bouwmeester, OPEN

Francine van der Velde, BVHlokaal


Bijlage: Uitvoeringsprogramma 2023-2026


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, VVD, BVH Lokaal, CDA, ChristenUnie, D66, OPEN

Tegen

SGP

Lees onze andere moties

Amendement Afschaffing hondenbelasting

Lees verder

Amendement Actualisatie Bomenverordening

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer