Amen­dement Actu­a­li­satie Bomen­ver­or­dening


11 november 2022

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug bijeen in de vergadering van 7 en 10 november 2022, sprekend over (Beleidsarme) Ontwerp Begroting 2023-2026 en uitvoeringsprogramma 2023-2026


Wij stellen vast dat:

  • in het Uitvoeringsprogramma de ambitie wordt uitgesproken dat om de groenste gemeente van Nederland te worden;
  • de volgende raadsbrede afspraak is geformuleerd: ‘De gemeente wordt de komende vier jaar groener en we stellen nog dit jaar vast wat we daarvoor gaan doen in een integrale aanpak over biodiversiteit, bomenbeleid, hittestress, klimaatadaptatie, groene daken en het beheer van de openbare ruimte’;
  • bomen cruciaal zijn in de strijd tegen klimaatverandering;
  • de laatste inhoudelijke actualisatie van de bomenverordening bijna 10 jaar geleden is (de actualisatie van 2022 was een technische);
  • tijdens de bespreking van de technische actualisatie meerdere partijen en belangengroepen de wens uitspraken de bomenverordening ook inhoudelijk te wijzigen.


Wij zijn van mening dat:

  • de raadsbrede afspraak om de gemeente groener te maken om een versnelling van het actualiseren van de bomenverordening vraagt;
  • de actualisatie van de bomenverandering past bij de ‘integrale aanpak’ die, zoals genoemd in het uitvoeringsprogramma, nog dit jaar wordt vastgesteld;
  • eventuele participatie hierin een versnelling van een actualisatie niet in de weg hoeft te zitten;
  • de laatste actualisatie van de bomenverordening vooral in het teken stond van deregulering en onvoldoende in het teken stond van bescherming van houtopstanden;
  • de bomenstand in kwantiteit en kwaliteit in de gemeente afneemt, mede vanwege het achterblijven van de herplantplicht (uit evaluatie van de bomenverordening 2020 blijkt dat herplant slechts bij ongeveer 15% van de verleende kapvergunningen heeft plaatsgevonden).

We stellen voor om tot de volgende tekstwijziging in het uitvoeringsprogramma te komen onder 3b Groen gaan we doen:

Actualisatie bomenverordening [in 2023]: Om onze bomen te beschermen actualiseren we de bomenverordening in 2023 inhoudelijk en beleidsmatig. Hierbij wordt het groenbeleid ontwikkeld, herplantbeleid geactualiseerd, de mogelijkheid van een herplantfonds onderzocht en aan de raad voorgelegd. Handhaving passen we toe.

Jolande Kors, mede namens Remmelt Kielstra, Partij voor de Dieren

BVHlokaal


Bijlage: Uitvoeringsprogramma 2023-2026


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, BVH Lokaal, VVD, CDA, ChristenUnie, D66, OPEN

Tegen

SGP