Amen­dement Compen­seren kun je keren


11 november 2022

De raad, bijeen op 7 en 10 november voor het bespreken van het raadsvoorstel “(Beleidsarme) Ontwerp Begroting 2023-2026 en uitvoeringsprogramma 2023-2026

Constaterende dat:

 • het compenseren van onze CO2 uitstoot is opgenomen in het uitvoeringsprogramma;
 • er veel inwoners en/of huishoudens het financieel zwaar hebben door de toegenomen energieprijzen en daar (deels) door het Rijk voor worden gecompenseerd;
 • er in ons uitvoeringsprogramma staat benoemd dat we er alles aan gaan doen om energiearmoede aan te pakken en de RIB hierover die urgentie onderstreept;
 • investeren in isoleren niet (meer) voor iedereen een optie is;
 • isoleren zowel de vraag naar energie, de CO2 uitstoot, en de compensatiekosten verlaagt.

Overwegende dat:

 • de inzet van de eerdere motie was om zo veel als mogelijk lokaal te compenseren, maar dat de inschatting is dat dit niet haalbaar is;
 • we een euro maar één keer kunnen uitgeven en moeten kijken waar deze euro de meeste impact heeft;
 • er wordt verwacht dat de problemen m.b.t. energie (prijs, armoede, schaarste) komend jaren groot blijft, of zelfs nog groter worden;
 • we inwoners niet helpen door ze in steeds grotere mate afhankelijk te maken en te houdne;
 • (inwoners helpen met) isoleren meerdere belangrijke opgaves verder helpt;
 • isoleren een direct effect heeft en een duurzame en toekomstbestendige investering is.

Concluderende dat:

 • CO2 uitstoot en vraag verminderen is een andere vorm van compenseren;
 • een verminderde vraag naar energie bijdraagt aan onafhankelijkheid.

Besluit:

 • de middelen die voor CO2 compensatie zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma in te zetten om inwoners zo snel mogelijk te helpen met energiebesparende maatregelen.
 • de gevraagde beslissing als volgt aan te passen:
  Aan punt 2. (“Instemmen met het uitvoeringsprogramma Groen en Duurzaam Doen! En bijbehorende begrotingswijziging vaststellen”) toe te voegen “met dien verstande dat actie 3.d.4. (Voorbeeldfunctie gemeente en compensatie eigen uitstoot) ingevuld zal worden met besparen door te isoleren in de gemeente Utrechtse Heuvelrug."

Florien Scager, VVD

Jolande Kors, PvdD

Werner van Katwijk, CDA

Koos de Bruijn, OPEN

Gijsbert Doornenbal, SGP

Lennart van der Burg, D66

Tom Zoutewelle, ChristenUnie

Robin de Bock, BVHlokaal

Bijlage: Uitvoeringsprogramma 2023-2026


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, VVD, BVH Lokaal, CDA, ChristenUnie, D66, OPEN, SGP

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Actualisatie Bomenverordening

Lees verder

Motie Bouwenveloppen gunnen aan corporaties

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer