Amen­dement Dieren­welzijn


11 november 2022

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug bijeen in de vergadering van 7 en 10 november 2022, sprekend over (Beleidsarme) Ontwerp Begroting 2023-2026 en uitvoeringsprogramma 2023-2026

Constaterende:

  • in het Uitvoeringsprogramma is vastgesteld dat in de afgelopen jaren enkel de wettelijke taak rondom dieren is uitgevoerd wanneer daartoe aanleiding was (adhoc);
  • de raad in een raadsbreed ondersteund programma heeft vastgelegd dat het college de belangen borgt van de verschillende dieren in onze gemeente conform de Wet Dieren;
  • een visie en beleid op dierenwelzijn in onze gemeente vooralsnog ontbreken.Overwegende:

  • er onduidelijkheid kan bestaan wat onder dierenwelzijn wordt verstaan en er verschillende beelden/definities bestaan binnen de ambtelijke organisatie;
  • de raad tot een gezamenlijk beeld moet komen (visie) hoe dierenwelzijn te bevorderen, ook voor dieren die in het wild leven;
  • de huidige tekst in het uitvoeringsprogramma luidt “Beleid Dierenwelzijn: Op basis van de wettelijke taken beoordelen we of beleid/uitvoering op het gebied van dierenwelzijn een impuls behoeft. Op basis van de uitkomsten hiervan wordt beleid opgesteld en een uitvoeringsprogramma ontwikkeld.” en tijdens bespreking verschillend uitlegbaar blijkt te zijn maar wel hetzelfde beoogd wordt.

Concluderende dat:
dat de tekst in het uitvoeringsprogramma leidt tot interpretatieverschillen.


De raad besluit:

het voorgestelde besluit te wijzigen waardoor punt 2 (“Instemmen met het uitvoeringsprogramma Groen en Duurzaam Doen! en bijbehorende begrotingswijziging vaststellen.”) wordt gewijzigd waardoor het luidt:

“Instemmen met het uitvoeringsprogramma Groen en Duurzaam Doen! Met dien verstande dat de tekst 4f Dierenwelzijn (pagina 57) wordt gewijzigd als volgt:

"4f.1 Beleid Dierenwelzijn: Op basis van de wettelijke taken stellen we beleid op het gebied van dierenwelzijn op. Op basis van de uitkomsten hiervan wordt een uitvoeringsprogramma ontwikkeld.”


Jolande Kors, mede namens Mariëlle Faas, Partij voor de Dieren

OPEN

ChristenUnie

BVHlokaal


Bijlage: Uitvoeringsprogramma 2023-2026


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, BVH Lokaal, OPEN, D66, CDA, ChristenUnie

Tegen

SGP, VVD