Motie naar een veilige en stille Lekdijk


10 februari 2023

Motie naar een veilige en stille Lekdijk (versie 2)

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in de vergadering bijeen op 9 februari 2023.


Constaterende dat:

 • Met het project ‘Sterke Lekdijk’ [ 1] komende jaren wordt gewerkt aan hetdijkversterkingstraject Wijk bij Duurstede – Amerongen over 11 km lengte;
 • Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) unaniem de motie integrale veiligheid en verkeersveiligheid Sterke Lekdijk heeft aangenomen die gemeenten, in de rol als wegbeheerder, oproept te werken aan verbetering van de verkeersveiligheid van de Lekdijk. Een unieke koppelkans [2];
 • Veel inwoners en andere belanghebbende organisaties meermaals hun zorgen hebben geuit over de verkeersveiligheid
 • De Werkgroep Motoroverlast Amerongen ook al geruime tijd pleit voor gedeeltelijke afsluiting van de dijk voor motoren [3] net als wordt gedaan in o.a. Lopik, Bodegraven en de Zuiderdijk in West Friesland.
 • Verkeersveiligheid een belangrijke prioriteit is van de raad, zie ook de aangenomen motie “Veilig fietsen in het buitengebied Wijk bij Duurstede” [4] met een aantal concrete voorstellen.Overwegende dat:

 • Na alv vragen uit de raad, het college op 10 juni 2021 heeft toegezegd [5] om het onderwerp motoroverlast onder de aandacht te brengen bij buurgemeenten. Inmiddels zijn er verschillende gesprekken gevoerd door het college, met als resultaat: “de handen bij Wijk bij Duurstede zijn hiervoor nog niet op elkaar, we blijven het onderwerp meenemen”.
 • Het vorige college wel heeft toegezegd om te starten met een pilot afsluiting van de Lekdijk i.v.m. motoroverlast, [6] maar dat de raad hier nog geen besluit over heeft genomen.
 • Het college in de raadsvergadering van 19 december 2022 heeft aangegeven in gesprek te gaan met HDSR en gemeenten, hoe invulling te geven aan de HDSR-motie verkeersveiligheid en dat de Heuvelrug zich hier proactief opstelt
 • Dat de Wegenverkeerswet het wegbeheerders mogelijk maakt een verkeersbesluit te nemen om wegen af te sluiten voor bepaalde categorieën motorvoertuigen [7]

.

Verzoekt het college om:

 1. Met een integraal plan te komen met opties hoe we de Lekdijk enerzijds verkeersveiliger kunnen maken en anderzijds de leefbaarheid te vergroten door de motoroverlast een halt toe te roepen
 2. In overleg te blijven met gemeente Wijk bij Duurstede en actief te zoeken naar een gezamenlijke oplossing om de motor overlast op de Lekdijk een halt toe te roepen (via een pilot voor de tijdelijk afsluiting voor motoren of anderszins) en de uitkomsten te gebruiken bij integraal plan ‘verkeersveiligheid buitengebied’.
 3. Op korte termijn zelfstandig maatregelen te nemen om de motoroverlast in Amerongen tegen te gaan door als wegbeheerder voorbereidingen te treffen voor een verkeersbesluit om het oude dorp van Amerongen af te sluiten voor doorgaand motorverkeer.
 4. Dit plan voor te leggen aan de gemeente raadLennart van der Burg, D66

Koos de Bruijn, OPEN

Tom Zoutewelle, ChristenUnie

Nico Daamen, BVH Lokaal

Paul Blom, Partij voor de Dieren


1 Sterke Lekdijk - HDSR en Wijk bij Duurstede - Amerongen - HDSR

2 HDSR, 30 november 2022; 282+Hoogheemraadschap+De+Stichtse+Rijnlanden (notubiz.nl)

3 Werkrgoep motoroverlast, 4 april 2022 07+Aan+de+fractievoorzitters+van+de+politieke+partijen (notubiz.nl)

4 Gemeente raad, 19 december 2022 AANGENOMEN+221219+mo+7+fr+Veilig+Fietsen (notubiz.nl)

5 Gemeente raad, 10 juni 2021 Gesprek regiogemeenten overlast motorrijders Amerongen Gemeente Utrechtse Heuvelrug (notubiz.nl)

6 RTV Utrecht, 21 december 2021 Lekdijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen dicht voor motoren - RTV Utrecht

7 Kamerstuk 21-11-2022 kenmerk IenW/BSK-2022/258226) wijst Harbers op de mogelijkheden waarover gemeenten ter zake beschikken: Citaat De Wegenverkeerswet biedt verschillende mogelijkheden voor (veelal decentrale) wegbeheerders om wegen af te sluiten voor bepaalde categorieën motorvoertuigen. Hierdoor is voor wegbeheerders reeds mogelijk om per situatie een inrijverbod in te stellen. Hiervoor is wel een verkeersbesluit van de wegbeheerder nodig, waarin relevante belangen worden afgewogen en waarin een
dergelijk inrijverbod wordt gemotiveerd


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie, BVH Lokaal, OPEN, D66, CDA

Tegen

SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Veilig fietsen in het buitengebied Wijk bij Duurstede – Utrechtse Heuvelrug

Lees verder

Motie “Laat rust en natuur niet vervliegen door de “Vierde Aanvliegroute Schiphol” over onze gemeente”

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer