Motie Veilig fietsen in het buiten­gebied Wijk bij Duurstede – Utrechtse Heuvelrug


21 december 2022

De Raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen op 19 december 2022.

We stellen vast dat:

  • Dagelijks 28 leerlingen van Leersum/Amerongen naar Wijk bij Duurstede fietsen;
  • Dagelijks 63 leerlingen vanuit Wijk bij Duurstede naar Maarsbergen fietsen;
  • Scholieren de veiligheid van de schoolfietsroute waarderen met een 5,2;
  • Op de smalle wegen in het buitengebied Amerongen/Leersum – Wijk bij Duurstede met veel fietsers, wandelaars, auto’s, landbouwverkeer en recreatieverkeer regelmatig onveilige situaties voorkomen;
  • De maximale snelheid van 60 km per uur vaak wordt overschreden.
  • Er op maandag 14 november j.l. ruim 70 bewoners en belanghebbenden aanwezig waren op een thema avond “Veilig fietsen in het buitengebied Wijk bij Duurstede – Utrechtse Heuvelrug.” De inhoud van deze motie is gebaseerd op wat er deze avond besproken is.


We hebben nagedacht over en houden er rekening mee dat:

  • De onveilige fietsroute in sommige gevallen een reden is voor leerlingen om niet voor het Revius Wijk bij Duurstede te kiezen;
  • Het belangrijk is het buitengebied veiliger te maken voor kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers en wandelaars;
  • Een integrale aanpak meerdere verkeersknelpunten in samenhang kan oplossen en een ‘waterbed’ effect kan voorkomen

  • Samenwerking tussen gemeente Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede hierbij van belang is.


We vragen het college:

1. Op basis een nulmeting het huidige gebruik in beeld te brengen en het aantal geregistreerde ongelukken en geschatte aantal niet-geregistreerde ongelukken die hebben plaatsgevonden. Nadat de maatregelen die op korte termijn ingevoerd zijn deze meting herhalen zodat knelpunten inzichtelijker worden.

2. Maatregelen op korte termijn te nemen, waarbij te denken valt aan:

a) Snelheid van 60km verlagen zoals bijvoorbeeld is gerealiseerd rondom Steenen Brug in Langbroek;

b) Voldoende verlichte wegen;

c) Niet-bestemmingsverkeer te weren uit het gebied;

d) Extra inzet op handhaving van de snelheid bijv. door middel van Flexflitspalen of trajectcontroles (kentekenregistratie);Mogelijkheden en uitbreiding van spitsafsluiting;

e) Het opnemen van de fietsroute in het fietsroutenetwerk. Dan komen er provinciale subsidies voor vrij.

3. Te onderzoeken of en op welke manier kenteken registratie mogelijk is om nietbestemmingsverkeer te weren;

4. Een integrale aanpak voor het vergroten van de verkeersveiligheid voor kwetsbare deelnemers in het buitengebied N225/N227/N229/Lekdijk aan de gemeenteraad voor te leggen met daarin maatregelen waarbij bijvoorbeeld te denken valt aan:

a) Al dan niet de Lekdijk afsluiten voor gemotoriseerd verkeer, afgedwongen door middel van een knip waarbij rekening wordt gehouden met de effecten hiervan op de Amerongerwetering en/of de Wijkerweg en de Bovenwijkerweg;

b) Andere weginrichting of bijv. meer wegversmallingen;

c) Een verbod op doorgaand vracht- en landbouwverkeer;

d) De kronkelende en bochtige wegen zoals de Zandweg voor fietsers bestemmen en bredere rechte wegen voor gemotoriseerd verkeer;

e) Het verbeteren en onderhouden van de Bremweg. Bijvoorbeeld door (deels) te verharden naar het voorbeeld van het “Let de Stigterpad”.

f) Een andere route voor auto’s via Darthuizerweg naar Rijksstraatweg;

g) Autoluw maken Middelweg en Broekhuizerlaan;

h) Langbroekerweg exclusief voor fietsers;

i) Fietspad maken van Broekhuizerstraat;

j) Fietspad aanleg tussen Broekhuizerstraat of een nieuwe weg via bestaande wandelroute;

5. Met scholen en andere betrokken partijen te werken aan het bevorderen van gedragsverandering bij verkeersdeelnemers.

6. Betrokken partijen, zoals bewoners van dit gebied; ouders van fietsende scholieren, scholen, VVN en de fietsersbond. betrekken in de ideeënvorming en eventuele uitwerking.D66 Nicole Lolkema, mede namens commissielid Hubert van Zanten

SGP Gijsbert Doornenbal

ChristenUnie Tom Zoutewelle, mede namens commissielid Dick Karssen

Open Koos de Bruijn

BVHlokaal Nico Daamen

Jolande Kors Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

D66, SGP, ChristenUnie, OPEN, BVH Lokaal, Partij voor de Dieren, CDA

Tegen

VVD

Lees onze andere moties

Amendement Kiezen voor scenario 2

Lees verder

Motie naar een veilige en stille Lekdijk

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer