Motie Maak werk van de circu­laire economie bij Woon­zorg­visie 2024 -2029


Raads­ver­ga­dering donderdag 25 april 2024

25 april 2024

De gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug bijeen op donderdag 25 april 2024,
over het raadsvoorstel 2024-462 Woonzorgvisie Utrechtse Heuvelrug 2024-2029

Constaterende:

• Dat er in de gemeente Utrechtse Heuvelrug vooralsnog weinig beweging zit op het gebied van de circulaire economie. Dit terwijl het Uitvoeringsprogramma (pag. 43 punt 3d.2) melding maakt van "inzet op het onderwerp circulaire economie".

• Dat er al geruime tijd een vacature openstaat voor een regisseur grondstoffen en circulaire economie en dat deze vacature mogelijk binnenkort wordt ingevuld.

• Dat de behandeling van de Woonzorgvisie 2023 – 2027 een gepast moment is om onze ambitie op het gebied van circulaire economie te tonen en vast te leggen.

Overwegende:

• Dat 37 partijen in Noord-Holland op 24 januari 2024 de Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen Noord-Holland Noord ondertekenden, een initiatief van de provincie NoordHolland en Circulair Westfriesland. Samen met de deelnemende partijen zijn in de deal afspraken gemaakt over het circulair slopen van gebouwen. Circulair slopen is het zodanig slopen, ontmantelen, demonteren en remonteren, dat de vrijkomende grondstoffen weer in andere bouwprojecten worden gebruikt (bron 1).

• Dat de provincie Utrecht ook een agenda en initiatieven heeft op het gebied van circulaire economie. Samen met de Alliantie Cirkelregio Utrecht is een kaart gemaakt van kansrijke circulaire projecten in de regio Utrecht (project = grijze stip met vlag). Er is geen enkele melding van een project in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, terwijl in de ons omringende gemeenten wel activiteiten zijn op het gebied van circulaire economie (bron 2).

• Dat er gelet op de ambitie van de Woonzorgvisie 2023 – 2027 de komende jaren veel gesloopt en gebouwd zal worden in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Verzoekt het college:

Binnen een half jaar te komen met een plan voor kansrijke initiatieven voor circulaire economie – en in het bijzonder de recycling van bouwmaterialen; dit in overleg met bedrijven en instellingen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, en daarover de raad te informeren.

ChristenUnie - Tom Zoutewelle

Partij voor de Dieren - Paul Blom (mede namens commissielid Remmelt Kielstra)

Open - Koos de Bruijn


Bronnen:

1. https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2024/Januari_2024/37_partijen_ondertekenen_deal_over_circulair_slopen_van_gebouwen

2. https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/economie/circulaire-economie#adsf


Status

Verworpen

Voor

ChristenUnie, D66, OPEN

Tegen

SGP, VVD, BVH Lokaal, CDA