Motie Convenant duurzame woningbouw naar zilver en goud bij Woon­zorg­visie 2024 - 2029


Raads­ver­ga­dering donderdag 25 april 2024

25 april 2024

Wij, de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, bijeen op 25 april 2024
over het raadsvoorstel 2024-462 Woonzorgvisie Utrechtse Heuvelrug 2024-2029


We stellen vast dat:

- Nederland voor de opgave staat vóór 2030 een miljoen nieuwe woningen te bouwen.

- We nu vooral met beton, staal en steenwol bouwen; bouwmaterialen die bij productie veel CO2 uitstoten.

- Betonbouw verantwoordelijk is voor ruim 8 procent van de jaarlijkse wereldwijde CO2-uitstoot. Dit maakt de bouwsector een van de grootste veroorzakers van klimaatopwarming.

- Nieuwe woningen bouwen en tegelijkertijd werken aan de klimaatdoelstellingen zorgt voor grote uitdagingen, maar dat gemeentes en provincies in beweging komen om deze uitdagingen aan te gaan.

- Onze gemeente hierbij het goede voorbeeld geeft door in 2022 het convenant duurzame woningbouw te hebben ondertekend.

We hebben erover nagedacht en houden ermee rekening dat:

- Ondertekening van het convenant automatisch betekent dat de gemeente gaat voor streefniveau brons. Ter illustratie, dit betekent dat bij woningbouw 30% van de gebruikte materialen circulair of biobased moet zijn (denk aan houtbouw voor de constructie en vlas, hennep, leem en lisdodde voor de afwerking);

- Gemeente Utrecht gaat voor niveau zilver (ter illustratie: 45% circulair) en gemeente Amersfoort gaat voor niveau goud (55% circulair). De metropoolregio Amsterdam in het convenant Toekomstbestendig bouwen heeft afgesproken dat in 2025 1 op de 5 woningen van hout zal zijn gebouwd;

- Met het convenant Duurzame Woningbouw we een gelijk speelveld creëren voor marktpartijen waardoor er duurzaam, kwalitatief hoogwaardig en tegelijkertijd goedkoper gebouwd kan worden;

- Het risico om aanpassingen over duurzame woningbouw van woningen niet vanaf het begin mee te nemen in gebiedsontwikkeling, betekent dat er hogere maatschappelijke kosten kunnen worden verwacht in de toekomst;

- In het programma Samen duurzaam doen staat: We houden in de gaten wanneer het mogelijk is om het niveau te verhogen naar ‘zilver’ of ‘goud’.


Roept het college op:

1. Te komen met een helder en tijdsgebonden planning ten behoeve van de doorontwikkeling van het convenant.

2. In de doorontwikkeling van het convenant de ambitie om het niveau te verhogen naar ‘zilver’ of ‘goud’ te koppelen aan concrete doelstellingen die getoetst worden aan de klimaatdoelstellingen en de nieuwe mogelijkheden die de woningbouwmarkt biedt.

Partij voor de Dieren – Paul Blom (mede namens commissielid Remmelt Kielstra)

Open – Koos de Bruijn


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, D66, OPEN

Tegen

SGP, VVD, BVH Lokaal, CDA, ChristenUnie