Motie Hemel­wa­ter­opgave


Raads­ver­ga­dering maandag 3 juli 2023

6 juli 2023

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen op 3 & 6 juli voor bespreking van de Kadernota 2024-2027,

Constaterende dat:

 • Het jaar 2022 afgesloten wordt met een fors positief resultaat
 • Onze gemeente voor watervoorziening afhankelijk is van hemelwater
 • Onze gemeente de laatste jaren steeds vaker getroffen wordt door langdurige periodes van droogte
 • Droogte een serieus probleem is nú en in de toekomst
 • Er voor de Lokale Adaptiestrategie (2022) met name voor de quickwins budget beschikbaar was maar niet voor het integrale plan.

Overwegende dat:

 • Er quick-wins zijn ten behoeve van het effectief verwerken van hemelwater in de openbare ruimte. Denk hierbij aan aanleg wadi’s, ontkoppelen (schoon) regenwater van de riolering, aanplant inheems groen.
 • Zichtbaar iets doen erg positief ontvangen wordt door inwoners (ander maaibeleid, ontstenen)
 • Droogte een groot probleem is en de nodige investeringen vereist


Spreekt uit dat:

 • De raad zich zorgen maakt over de toenemende droogte en de impact die het heeft op mens, dier en natuur

Verzoekt het college om:

   • In beeld te brengen welke quickwins in 2023 (en verder) versneld te realiseren zijn met extra budget, om het watersysteem van de Utrechtse Heuvelrug robuust en klimaatadaptief te maken en de openbare ruimte conform de doelen van de lokale adaptatiestrategie in te richten

    Partij voor de Dieren, Jolande Kors

    Partij voor de Dieren, Remmelt Kielstra


    Status

    Aangehouden

    Voor

    Tegen