Motie n.a.v. Wensen- en beden­kin­gen­brief Akkerweg


Raads­ver­ga­dering donderdag 6 juli 2023

6 juli 2023

Motie n.a.v. Wensen- en bedenkingenbrief Akkerweg, ter bespreking bij raadsvergadering d.d. 3 of 6 juli 2023,

Constaterende:

 • Dat de Akkerweg in Driebergen-Rijsenburg als ontsluitingsweg van wijk en een deel van het buitengebied fungeert;
 • Dat de ondernemingen aan de Akkerweg regelmatig worden bevoorraad door (grote) vrachtauto’s van henzelf of van leveranciers, die nu al moeite hebben om de ‘draai in of uit’ te maken;
 • Dat de Akkerweg ook regelmatig wordt gebruikt door (grote) landbouwvoertuigen;
 • Dat er ca. 15 oude bomen (ca. 10 tussen Weth. Teselinglaan en Schotellaan en ca. 5 voor de moskeeën) direct tegen de stoeprand staan;
 • Dat er een toename is van jonge gezinnen met kinderen aan de Akkerweg en achterliggende wijken die de Akkerweg veelvuldig per fiets gebruiken;
 • Dat er in november 2020 een motie is aangenomen met als titel ‘30 is het nieuwe 50’;
 • Dat in de recent door de raad vastgestelde Omgevingsvisie is opgenomen dat 50 km wegen in onze gemeente niet meer van deze tijd zijn.
 • Dat het voorstel vanuit de gemeente om de snelheid op de Akkerweg van 50km naar 30km terug te brengen zowel door ondernemers als bewoners wordt geapprecieerd;
 • Dat het aangekondigde voornemen om klinkers en plateaus aan te brengen vooruitloopt op de participatie over de inrichting;
 • Dat er sprake is van een ideale koppelkans om meerdere problemen ineens (o.a. rioolvernieuwing en wegaanpassing) aan te pakken;
 • Dat daardoor een mooie combi-opbrengst kan worden gerealiseerd: klimaatadaptatie, behoud bomen en verbetering leefbaarheid en verkeersveiligheid.


Overwegende:

 • Dat voor alle verkeersdeelnemers verkeersveiligheid primair staat;
 • Gezien de beperkte ruimte op de Akkerweg een snelheidsverlaging naar 30km/u wenselijk is;
 • Dat de aanliggende ondernemingen goed toegankelijk moeten blijven voor (hun) vrachtauto’s;
 • Dat oponthoud en geluidshinder voor omwonenden zoveel mogelijk wordt voorkomen;
 • Dat de (ca. 15) kwetsbare bomen direct aan de stoeprand worden gespaard en extra beschermd en ook de andere bomen op iets meer afstand van de stoeprand kunnen worden ontzien;
 • Dat vraagt om een maatwerkoplossing voor de Akkerweg.Verzoekt het college om:

Samen met de omwonenden (bewoners, ondernemers en gebruikers (ook uit het achtergelegen gebied) en relevante natuurorganisaties binnen de kaders van een geloofwaardige inrichting ten behoeve van een maximum snelheid van 30km/u, te komen tot een weginrichting waarbij zoveel als mogelijk de situatie van bomen en biodiversiteit wordt behouden/verbeterd. De richtlijnen van de CROW zijn uitgangspunt, maar de Akkerweg vraagt maatwerk.


BVHLokaal, Bram Brinkman

Partij voor de Dieren, Jolande Kors

D66, Wim Cassée

OPEN, Koos de Bruijn


Status

Aangenomen

Voor

Tegen