Amen­dement Over­pro­gram­meren


Raads­ver­ga­dering 21 september 2023

27 september 2023

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in de vergadering bijeen op 21 september 2023, sprekend over raadsvoorstel “Samen Duurzaam Doen. Routekaart 2023-2030”

Constaterende dat:

  • De urgentie van versnelde CO2 emissie reductie steeds duidelijker wordt.
  • Met het totaal aan activiteiten beschreven in de routekaart, wordt maximaal een CO2 reductie gerealiseerd van 48% in 2030.
  • Dit is in strijd met de door ons recent vastgestelde omgevingsvisie waar we hebben vastgesteld “we volgen de landelijke doelstelling [1]”, namelijk 55% minder CO₂-uitstoot in 2030.
  • De praktijk laat zien dat projecten langer duren en uitlopen. Zo laat de GAP-analyse van de vorige klimaat routekaart zien dat aan het eind 26% van de projecten nog bezig was of nog niet was uitgevoerd /behaald. Over programmeren met extra plannen en projecten is cruciaal om het doel te behalen.
  • Er concrete meetbare doelstellingen missen per thema en de projecten wat het voor de gemeenteraad erg moeilijk is bij te sturen op de voortgang. Nu is alleen de CO2 emissie gebruikt als indicator welke met een vertraging van 2 jaar beschikbaar is [2]

Overwegende dat:

  • Onze duurzaamheidsraad het volgende advies heeft gegeven “Verhoog het ambitieniveau om de reductie van CO2 en andere broeikasgassen versneld te behalen” [3]
  • Er verschillende kansen liggen voor versnelling. Zo heeft Heuvelrug Energie aantal concrete voorstellen en projecten gedaan voor energie transitie in wijken welke nog niet zijn meegenomen. Verder kunnen we extra afspraken maken met de woningcoöperatie voor verduurzaming van huurwoningen.
  • De duurzaamheidsmaatregelen voor verkeer en vervoer nog beperkt zijn en uitsluitend gericht op de auto. Hier wordt ook verwezen naar het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) waar genoemd wordt “we hebben aandacht voor duurzame mobiliteit”, echter dit is nog grotendeels onduidelijk.

Besluit:

Bij het voorgestelde besluit een extra beslispunt toe te voegen te weten:

  • (A) Actief te zoeken naar mogelijkheden om te versnellen en tijdig bij te sturen - door extra projecten toe te voegen aan het programma of binnen bestaande projecten de koers te wijzigen - als uit de jaarlijkse monitoring blijkt dat de resultaten achter lopen of dreigen te gaan lopen ten opzichte van de doelstellingen.
  • (B) Waar mogelijk concrete meetbare doelen toe te voegen aan de thema’s en de projecten en (C) de raad jaarlijks op de hoogte te houden van de voortgang.

Lennart van der Burg, D66

Koos de Bruijn, mede namens commissie lid Goof Lindijer, OPEN

Paul Blom, mede namens commissie lid Remmelt Kielstra, Partij voor de Dieren

Tom Zoutewelle, ChristenUnie[1] Pagina 60,Omgevingsvisie Utrechtse Heuvelrug Documenten Omgevingsvisie | Heuvelrug

[2] Memo van beantwoording technische vragen beeldvormende avond Routekaart Duurzaamheid, 14 september 2023

[3] Bijlage 3 Advies van de Duurzaamheidsraad voor Samen Duurzaam Doen: het Programmaplan

Duurzaamheid: routekaart 2023-2030 https://heuvelrug.notubiz.nl/document/12995937/1


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, VVD, CDA, ChristenUnie, D66, OPEN

Tegen

SGP, BVH Lokaal