Motie Betrekken woning­bouw­cor­po­raties


Raads­ver­ga­dering donderdag 6 juli 2023

6 juli 2023

De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen om 3 juli 2023, en de gemeenteraad van Zeist, in vergadering bijeen op 29 juni 2023, beraadslagende over het raadsvoorstel Plan van aanpak gebiedsvisie Driebergen-Zeist.


Constaterende dat

  • De gebiedsvisie uitspraken doet over welke doelgroepen specifieke aandacht krijgen, waarbij het uitgangspunt is dat 70% van de woningen valt in de categorieën sociaal en middelduur.

Overwegende dat

  • De ene sociale woning de andere niet is;
  • De ervaring leert dat voor kwalitatief goede sociale woningen, beheer door een woningcorporatie met een prestatie-afspraak met de gemeente een belangrijke voorwaarde kan zijn;
  • De noodzaak en ambitie om betaalbare woningbouw te realiseren groot is;
  • De colleges hebben toegezegd woningcorporaties te zullen betrekken in het verdere proces;
  • Voor de structurele borging van goede en betaalbare woningen het van groot belang is dat woningcorporaties ook betrokken worden bij het toekomstig beheer van zoveel mogelijk woningen.

Verzoekt de colleges:

  • Ervoor zorg te dragen dat woningbouwcorporaties waarmee door de gemeentes prestatie-afspraken zijn gemaakt zo bij het verdere proces betrokken worden, dat zij zoveel mogelijk de verhuurder kunnen worden van de sociale en betaalbare woningen, maar in ieder geval van de sociale woningen in het te ontwikkelen stationsgebied Driebergen-Zeist.

En gaat over tot de orde van de dag.


Koos de Bruijn, OPEN , Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gerard van Vliet, GroenLinks Zeist, Gemeente Zeist

Marina Roelofsen, CDA, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Wim Cassée, D66, Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Paul Blom, Partij voor de Dieren, Gemeente Utrechtse heuvelrug

Francine van der Velde, BVHLokaal, Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Tom Zoutewelle, CU, Gemeente Utrechtse Heuvelrug


Status

Aangenomen

Voor

Tegen