Motie Leges Mili­eu­ver­gun­ningen


Raads­ver­ga­dering 21 september 2023

27 september 2023

De Raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen op 21 september 2023 voor bespreking van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2024 (Legesverordening),

We stellen vast, dat:

 • De Legesverordening voor 2024 moet worden aangepast omdat de Omgevingswet wordt ingevoerd.
 • De gemeente Utrechtse Heuvelrug hierbij op grote lijnen de adviezen en modellen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten volgt.
 • In afwijking hiervan in het verleden gekozen is voor het uitgangspunt dat legesheffingen “gemiddeld kostendekkend” zijn.
 • Sinds jaren het beginsel van kruissubsidiëring wordt toegepast.
 • Nog geen leges worden geheven voor milieuvergunningen, omdat de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) geen rekening houdt met de mogelijkheid om leges te heffen.
 • de uitvoering van de heffing en invordering van leges is belegd bij de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU).

We hebben nagedacht over en houden er rekening mee, dat:

 • Het feit dat een uitvoeringsinstantie “geen rekening houdt met de mogelijkheid om leges te heffen” geen excuus mag zijn om “dan maar geen leges” te heffen.
 • De kosten voor het niet in rekening brengen van leges voor milieuvergunningen daarmee drukt op de leges van andere vergunningen (bijvoorbeeld woningbouw), terwijl de beoordeling van milieuvergunningen een beroep doet op deskundigheid en ervaring van hoog gekwalificeerde medewerkers van de ODRU en dus ook tijd en publiek geld kosten.
 • Er goede redenen zijn om het beginsel van kruissubsidiëring niet principieel ter discussie te stellen, zolang dit in redelijke verhoudingen uitlegbaar blijft.
 • Er ook grenzen zijn aan het draagvlak onder het beginsel van kruissubsidiëring.
 • Het beginsel “de vervuiler betaalt” ook niet ter discussie staat.

We vinden, dat:

 • Het wenselijk is dat met ingang van 2025 voor het aanvragen van milieuvergunningen leges kunnen worden geheven.


We vragen daarom aan het college, om:

 1. De partners binnen de ODRU en BghU van deze wens op de hoogte te stellen en een breder draagvlak te organiseren, waardoor deze wens uitvoerbaar is met ingang van 2025.
 2. In de Kadernota 2025 een concrete uitwerking aan te kondigen.
 3. In 2024 aan de Raad een concreet voorstel te doen ten aanzien van leges (categorieën/tarieven).En gaat over tot de orde van de dag.Gera Hensbergen – BVH Lokaal

Wim Cassée – D66

Peter Kranenburg – CDA

Paul Blom – PvdD

Tom Zoutewelle - CU


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, BVH Lokaal, CDA, ChristenUnie, D66

Tegen

SGP, VVD, OPEN

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Overprogrammeren

Lees verder

Motie Toekomst Appelgaard

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer