Motie Toekomst Appel­gaard


Raads­ver­ga­dering 21 september 2023

27 september 2023

Deze motie wordt besproken in de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug op 21 september 2023.


We stellen vast dat:

 • Aldi nu al meer dan 10 jaar voornemens is een supermarkt aan de Appelgaard te realiseren.
 • De huidige locatie van Aldi aan de Traaij problematisch is voor de bedrijfsvoering en geen toekomstperspectief heeft.
 • Op 25 maart 2021 is besloten de verklaring van geen bedenkingen (VVGB) te weigeren voor de bouw van een Aldi-supermarkt aan de appelgaard te Driebergen omdat de raad van oordeel was dat een vestiging van Aldi ter plekke in strijd is met de goede ruimtelijke ordening.
 • De rechtbank heeft geoordeeld dat de raad ten onrechte de VVGB heeft geweigerd (1) omdat er nog geen omgevingsvisie ligt waaruit de gewenste ontwikkelingen van het gebied zou blijken en (2) de raad onvoldoende heeft gemotiveerd waarom het plan van Aldi niet in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening, mede gelet op de door Aldi overgelegde onderbouwing.
 • De rechtbank voorts heeft uitgesproken, dat het college terecht heeft geoordeeld dat het bouwplan van Aldi in strijd is met de redelijke eisen van welstand.
 • Zowel Aldi als het college/de raad in hoger beroep zijn gegaan.
 • Lange juridische procedures veel kostbare tijd, capaciteit en energie vragen van alle betrokken partijen.
 • Uit een zoektocht van gemeente en Aldi geen alternatieve permanente locatie in Driebergen naar voren is gekomen en er dus een risico is op een minder divers supermarktaanbod.
 • Dat in 2009 in de Detailhandelsvisie is vastgesteld dat discountsupermarkt Aldi een belangrijke trekker is, de huidige locatie te beperkt is qua bouwvolume en een matige uitstraling heeft; we een project gestart zijn met als doel realisatie van sterke trekkers voor overig winkelaanbod, waarbij schaalvergroting discounter Aldi hoge prioriteit heeft.
 • Dat de raad eind 2017 de Retailparagrafen (2017) heeft vastgesteld, waarin geconstateerd is dat Aldi te klein is, niet optimaal is aangesloten door de blinde wand aan de Traaij. Appelgaard-gebied potentie heeft als startpunt voor winkelen en dat aanwezigheid van een goed ingepaste trekker op deze locatie hiervoor een mogelijkheid is.
 • Aldi een grondpositie heeft ingenomen op de Appelgaard en daarom een partij is die betrokken moet worden bij de toekomst van de Appelgaard. In de Omgevingsvisie (vastgesteld op 3 juli 2023) wordt voor het dorpscentrum van Driebergen als expliciete opgave genoemd: “om een vitaal dorpshart te creëren maken we een centrumvisie. Doel is te komen tot een compacter en groener centrum met meer geconcentreerde voorzieningen, een plein voor ontmoeting en horeca en woningbouw rond de Appelgaard. De concentratie van detailhandelvoorzieningen blijft in het winkelgebied. Ook het ABC-gebouw kan een functie- en kwaliteitsimpuls krijgen.”
 • De huidige bestemming van een deel van de Appelgaard aanzienlijke mogelijkheden biedt voor bebouwing en functiegebruik die de raad inmiddels als ongewenst ziet, zoals een bouwloods.

We hebben nagedacht over en houden rekening met:

 • De bestuursrechter heeft geoordeeld dat het feit dat nog een centrumvisie moet worden opgesteld, niet ten grondslag kan worden gelegd aan de weigering van een verklaring van geen bedenkingen. Dit betekent dat zolang er nog geen centrumvisie ligt waaruit een duidelijke richting blijkt, er geen ruimtelijk beleid is op basis waarvan eventuele toekomstige aanvragen kunnen worden geweigerd.
 • Woningbouw urgent is en we het realiseren van woningen op de Appelgaard daarom niet langer willen uitstellen.
 • De verkeerskundige ontsluiting van verkeersaantrekkende functies op de Appelgaard een punt van zorg is voor de al intensief belaste (kruising met de) Hoofdstraat.

We vinden dat:

 • Een supermarkt op de Appelgaard een kans kan krijgen, onder de voorwaarde van meervoudig ruimtegebruik met o.a. kansen voor woningbouw en een verkeerskundig acceptabele oplossing.

Daarom vragen we het college:

 • In de centrumvisie de verplaatsing van de Aldi naar de Appelgaard als ontwikkeling op te nemen, onder de hierboven vermelde voorwaarden.
 • Dat in het kader van dit proces onderzocht kan worden welke mogelijkheden er voor de Appelgaard zijn voor meervoudig ruimtegebruik (wonen, ontmoeting, duurzaamheid, verkeersvraagstuk, parkeren o.a. nabij de supermarkt, groen e.d.).
 • Het belang van participatie met inwoners en ondernemers te benadrukken, zoals ook genoemd in de raadsinformatiebrief centrumvisie Driebergen.
 • Na te gaan waar een tijdelijke alternatieve locatie voor de Aldi in Driebergen beschikbaar kan komen in verband met de problemen die Aldi ervaart op de huidige locatie.
 • In overleg met de provincie naar oplossingen zoeken om de verkeersveiligheid- en doorstroming op de Hoofdstraat te verbeteren en dit in 2024 op te nemen in het nieuwe gemeentelijke verkeers- en vervoersplan.

Gijsbert Doornenbal – SGP

Paul Blom – PVDD

Tom Zoutewelle - ChristenUnie


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SGP, VVD, ChristenUnie

Tegen

BVH Lokaal, CDA, D66, OPEN

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Leges Milieuvergunningen

Lees verder

Amendement scenario ‘Scholen op huidige locatie’

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer