Amen­dement scenario ‘Scholen op huidige locatie’


Raads­ver­ga­dering 9 november 2023

3 november 2023

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen op 9 november

2023, onder andere over het raadsvoorstel ‘Uitwerking scenario’s dorpsvoorzieningen

Maarn en Maarsbergen’ met nummer 2023-156,

Constaterende dat:

1. De bijdragen van inwoners en andere betrokkenen bij de beeldvorming op 2 oktober

2023 in de Ontmoetingskapel in Maarn veel extra informatie en overwegingen hebben

opgeleverd, aanvullend op de informatie in het raadsvoorstel. Evenzo voor de

beeldvormende vergadering met het college op 9 oktober 2023 en de bijdragen die

daarna nog ontvangen zijn.

2. Het college weliswaar een voorkeur heeft voor het scenario ‘Scholen op de

Planetenbaan’, maar tegelijkertijd aangeeft dat het scenario ‘Scholen op de huidige

locatie’ ook werkbaar is. Het is maar net wat je zwaarder laat wegen. Het college

benadrukt dat het van belang is dat er in ieder geval een keuze gemaakt wordt, zodat

er voortgang geboekt kan worden.

Overwegende dat:

1. Het voor de keuze primair gaat om de scholen en de kinderdagopvang: In

beide scenario’s wordt de sporthal gerenoveerd en blijft het dorpshuis middels

nieuwbouw op de huidige plaats en gaat het in feite dus primair om de locaties van de

scholen en de kinderdagopvang. Uiteraard is woningbouw ook uitermate van belang,

maar het gaat bij de keuze nu vooral over de locatie van de scholen en de

kinderdagopvang;

2. Snelheid is geboden: De urgentie bij de scholen en de kinderdagopvang is hoog

om zo snel mogelijk nieuwe huisvesting te krijgen. Er is geen sprake van een

sprookje, maar een nachtmerrie. Er wordt al (minstens) 20 jaar gediscussieerd, nu

moet het klaar zijn. De daken lekken, dit kan zo niet verder. De inschatting is dat het

scenario ‘Scholen op de huidige locatie’ sneller te realiseren is dan het scenario

‘Scholen op de Planetenbaan’. De voornaamste redenen hiervoor zijn:

a) Voor het scenario ‘Scholen op de Planetenbaan’ is minder draagvlak en hierdoor is

het risico veel groter op procedures die de realisatie vertragen of zelfs blokkeren.

b) Voor het scenario ‘Scholen op de Planetenbaan’ is uitgegaan van een sobere

uitvoering voor de verenigingen op de Buurtsteeg. De randvoorwaarden van o.a.

LTV Maarn liggen echter hoger om over te willen stappen naar de Buurtsteeg. Stel

dat voor het voorliggende scenario ‘Scholen op de Planetenbaan’ gekozen wordt,

dan begint de discussie pas en de kans is dan groot dat het college later terug

moet naar de raad over de financiële kaders (beslispunt 4 raadsbesluit). Het is

dan maar de vraag wat de raad dan beslist en of het oorspronkelijke besluit

heroverwogen moet worden. In de tussentijd verliezen we kostbare tijd.

c) Voor het scenario ‘Scholen op de Planetenbaan’ dient de LTV Maarn eerst te

verhuizen, voordat de scholen gerealiseerd kunnen worden op de Planetenbaan.

Om LTV Maarn te kunnen huisvesten op de Buurtsteeg is eerst nader onderzoek

nodig, dat veel tijd in beslag zal nemen. Te denken valt aan de volgende

onderzoeken:

i) Natuuronderzoek, onder meer naar het leefgebied van (beschermde) dieren

zoals dassen. Het valt niet uit te sluiten dat een ontheffing van de Provincie

nodig is met alle doorlooptijd van dien.

ii) Nadere inpassing van LTV Maarn op de Buurtsteeg. Uit de beeldvorming en uit

ontvangen bijdragen blijkt duidelijk dat er voor LTV Maarn en SVMM meer

nodig is dan wat geschetst is in het raadsvoorstel. Denk hierbij voor LTV Maarn

onder andere aan het behoud van capaciteit, een clubgebouw in eigen beheer

met behoud van huidige omvang en met een directe verbinding met het terras

en de banen.

iii) Nader geluidsonderzoek i.v.m. de padel- en tennisbanen, dit met het juiste

aantal padelbanen

iv) Grondig participatietraject met de omwonenden wat nu nauwelijks heeft

plaatsgevonden, omdat er voor dit deelgebied weinig veranderde bij de

scenario’s van de co-creatie;

d) Het scenario ‘Scholen op de huidige locatie’ kansen biedt om te versnellen ten

opzichte van wat het college schetst. Het college gaat uit van een tijdelijke

huisvesting die de scholen na elkaar moeten gebruiken. Het is ook een optie om

niet 1 tijdelijke huisvesting voor 4 jaar neer te zetten, maar 2 tijdelijke

huisvestingen voor 2 jaar. Dit scheelt meteen twee jaar.;

3. Geld schaars is: Het scenario ‘Scholen op de huidige locatie’ financieel gunstiger is

dan het scenario ‘Scholen op de Planetenbaan’. Wanneer in een latere fase de

randvoorwaarden van (sport)verenigingen alsnog ingewilligd worden, dan wordt het

scenario ‘Scholen op de Planetenbaan’ duurder en daarmee het verschil met ‘Scholen

op de huidige locatie’ groter. Het project vergt al een flinke investering vanuit de

gemeente, terwijl de gemeente ook nog vele andere doelstellingen heeft. Denk hierbij

aan andere scholen in slechte staat die ook vernieuwd dienen te worden;

4. Verkeersveiligheid en goede verkeersafwikkeling van groot belang is: Het bij

elkaar plaatsen van de scholen en de kinderdagopvang aan de Planetenbaan zorgt

voor een ongunstige verkeers- en parkeersituatie. We creëren hiermee eerst een

probleem en proberen het probleem met (goedkope) maatregelen als niet-parkeren,

eenrichtingsverkeer en met verschillende openings- en sluitingstijden van de scholen

halfslachtig op te lossen. Voorkom daarom het probleem, door niet voor dit scenario

te kiezen. Het risico bestaat dat er uiteindelijk meer parkeerplaatsen en een grotere

kiss & ride zone nodig is, omdat blijkt dat er meer ouders met de auto komen in een

kortere tijd, dan wat nu gedacht wordt. Zie het ingekomen stuk van Veilig Verkeer

Nederland voor de onderbouwing hiervan. Eventuele aanpassingen kosten meer tijd

en meer geld. Zelfs dan is het maar de vraag of de situatie veilig te krijgen is. Bij het

scenario ‘Scholen op de huidige locatie’ liggen de voorzieningen meer verspreid over

het dorp en is de impact op verkeer in verhouding beperkt. Kinderen behouden dan

de mogelijkheid om op vroege leeftijd (onder begeleiding) zelf naar school te fietsen;

5. Duurzaamheid van belang is: Het verplaatsen van LTV Maarn naar de Buurtsteeg is

kapitaalvernietiging en daarmee niet duurzaam. Het clubgebouw en tennis- en

padelbanen zijn nog lang niet aan hun technische en financiële levenseinde.

6. Het dorpse karakter van belang is: Scholen horen ‘in het dorp’ en niet aan de

rand. Ieder een eigen plek past wellicht beter bij de wens voor het behoud van de

eigen identiteit van de school;

7. Bescherming van de natuur van belang is: Het scenario ‘Scholen op de huidige

locatie’ geeft geen extra belasting van aangrenzende natuur. Het scenario ‘Scholen op

de Planetenbaan’ zorgt daarentegen wel voor extra belasting van de aangrenzende

natuur op zowel de locatie van de Planetenbaan als op de locatie de Buurtsteeg;

8. Draagvlak van belang is:

a) Het scenario ‘Scholen op de huidige locatie’ kon via de beoordelingsmatrix uit de

co-creatie al rekenen op het grootste draagvlak. Zie eventueel pagina 8 van het

beslisdocument DoeMaarnMee.

b) Het Comité Bewonersbelangen Omgeving Breeschotenlaan (CBOB) heeft altijd al

aangegeven dat het de eerste voorkeur heeft dat de school de Ladder op de

huidige plek blijft.

c) Veel omwonenden van de Planetenbaan zijn ondanks de aanpassingen in het plan

met betrekking tot de hoogspanning nog steeds geen voorstander van het

scenario ‘Scholen op de Planetenbaan’.

d) De bewoners van de Buurtsteeg lijken overvallen te zijn door de meest recente

ontwikkelingen van de afgelopen paar maanden. Immers, volgens het scenario

‘Spreiding’, nu ‘Scholen op de Planetenbaan’, zou er weinig veranderen op de

Buurtsteeg.

e) De conclusie van de ALV van basisschool De Ladder op 25 oktober 2023 is dat de

aanwezige leden het scenario ‘Scholen op de huidige locatie’ als een kansrijker

scenario zien om huisvesting voor De Ladder te realiseren die het best past bij de

uitgangspunten en de randvoorwaarden. Het behouden van de eigen identiteit, de

verkeerssituatie met verschillende aanrijroutes en minder verkeersdrukte, de

centralere ligging en de mogelijkheid om het schoolplein te gebruiken als

speellocatie zijn veel genoemde argumenten door de ALV.

f) Basisschool WereldKidz Meent en de kinderdagopvang hebben weliswaar een

voorkeur voor de Planetenbaan, huisvesting op het Trompplein is voor hen echter

ook acceptabel. Snel nieuwe huisvesting, dat is van groot belang.

g) SVMM stelt in de brief van 1 november 2023: “SVMM staat negatief tegenover het

door het gemeentebestuur voorgestelde (voorkeurs)scenario, waarbij de scholen

en de kinderopvang op de Planetenbaan komen en LTV-Maarn op de Buurtsteeg.”

Het voorstel voldoet niet aan de randvoorwaarden. Stichting Beheer Continuïteit

SVMM kan zich goed vinden in de randvoorwaarden van SVMM.

9. Sport mee moet kunnen groeien met het dorp: Wanneer de tennis en padel zou

verplaatsen naar de Buurtsteeg, dan zijn de mogelijkheden voor eventuele uitbreiding

van de tennis, padel, voetbal of nieuwe sporten beperkt of geen mogelijkheid meer;

Wijzigt het voorgestelde besluit van:

BESLUIT

1. Voor het realiseren van dorpsvoorzieningen en woningen in Maarn de voorkeur uit te

spreken voor scenario ‘Scholen op de Planetenbaan’;

2. Voor de exploitatie van het nieuw te realiseren dorpshuis met gerenoveerde sporthal

als kader mee te geven om de exploitatie in handen te geven van een stichting,

waarop de gemeente een toezichthoudende rol vervult;

3. Bij de uitwerking van het scenario een faciliterende rol te nemen bij het realiseren

van een nieuwe kinderopvanglocatie, zonder daarin een financiële positie in te nemen

en binnen de geldende juridische kaders;

4. Voor de uitwerking en het realiseren van de voorzieningen zoals beschreven in het

scenario ‘Scholen op de Planetenbaan’ investeringskredieten beschikbaar te stellen:

a) Dorpshuis € 4.092.500

b) Sporthal € 1.215.500

c) Sporthal (deel verkrijgingsprijs) € 308.000

d) School De Ladder (voorbereidingskrediet 8%) € 298.300

e) School De Meent (voorbereidingskrediet 8%) € 310.600

f) Kunstgrasvoetbalveld € 920.500

g) Tennisbanen € 540.100

h) Padelbanen € 102.600

i) Aanpassing clubhuis met kleed/doucheruimte € 90.100

5. De gewijzigde begroting voor grondexploitatie Maarn vast te stellen;

6. Beschikbaar stellen van bijkomende incidentele budgetten ten laste van het

begrotingssaldo;

7. Instellen van een voorziening Gebiedsontwikkeling Maarn-Maarsbergen;

8. De bijkomende incidentele budgetten (beslispunt 6) te storten in de nieuwe

voorziening Gebiedsontwikkeling Maarn-Maarsbergen;

9. Beschikbaar stellen van benodigde structurele budgetten ten laste van het

begrotingssaldo;

10.Acties/toezeggingen 87, 88, 89 en 95 en motie 2023/1 als afgehandeld te

beschouwen.

Naar:

BESLUIT

1. Voor het realiseren van dorpsvoorzieningen en woningen in Maarn de voorkeur uit te

spreken voor scenario ‘Scholen op huidige locatie’ met als variant ‘nieuwbouw

scholen’.

2. Voor de exploitatie van het nieuw te realiseren dorpshuis met gerenoveerde sporthal

als kader mee te geven om de exploitatie in handen te geven van een stichting,

waarop de gemeente een toezichthoudende rol vervult;

3. Bij de uitwerking van het scenario een faciliterende rol te nemen bij het realiseren

van een nieuwe kinderopvanglocatie, zonder daarin een financiële positie in te nemen

en binnen de geldende juridische kaders;

4. Voor de uitwerking en het realiseren van de voorzieningen zoals beschreven in het

scenario ‘Scholen op de huidige locatie’ met als variant ‘nieuwbouw scholen’

investeringskredieten beschikbaar te stellen:

a) Dorpshuis € 4.092.500

b) Sporthal € 1.215.500

c) Sporthal (deel verkrijgingsprijs) € 308.000

d) School De Ladder (voorbereidingskrediet 8%) € 298.300

e) School De Meent (voorbereidingskrediet 8%) € 310.600

f) Kunstgrasvoetbalveld € 920.500

g) Tennisbanen € 540.100

h) Padelbanen € 102.600

i) Aanpassing clubhuis met kleed/doucheruimte € 90.100

5. De gewijzigde begroting voor grondexploitatie Maarn vast te stellen;

6. Beschikbaar stellen van bijkomende incidentele budgetten ten laste van het

begrotingssaldo;

7. Instellen van een voorziening Gebiedsontwikkeling Maarn-Maarsbergen;

8. De bijkomende incidentele budgetten (beslispunt 6) te storten in de nieuwe

voorziening Gebiedsontwikkeling Maarn-Maarsbergen;

9. Beschikbaar stellen van benodigde structurele budgetten ten laste van het

begrotingssaldo;

10.Acties/toezeggingen 87, 88, 89 en 95 en motie 2023/1 als afgehandeld te

beschouwen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Francine van der Velde, BVHLokaal

Paul Blom, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SGP, BVH Lokaal, CDA, OPEN

Tegen

VVD, ChristenUnie, D66

Lees onze andere moties

Motie Toekomst Appelgaard

Lees verder

Motie Haalbaarheidsonderzoek herziening forensen- en toeristenbelasting 

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer