Motie Haal­baar­heids­on­derzoek herziening forensen- en toeris­ten­be­lasting 


Raads­ver­ga­dering 9 november 2023

10 november 2023

Deze motie is ingetrokken nadat het college heeft toegezegd een discussie voor de zomer 2024 over de beide belastingen te faciliteren met een memo met informatie over de situaties die zijn aangetroffen bij de gemeentebelasting van de betrokken recreatieverblijven. Over het raadsvoorstel Verordening forensen en toeristenbelasting 2024 wordt besloten in de raadsvergadering op maandag 13 november 2023.

De Raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in vergadering bijeen op 13 november 2023

Constaterende dat:

● tijdens de begrotingsbehandeling 2023 de Partij voor de Dieren al een motie heeft ingediend, welke is aangehouden, voor een objectieve onderbouwing van de grondslagen voor lokale belastingen;

● tijdens de begrotingsbehandeling 2024 veel commotie is ontstaan over de hoogte van de forensenbelasting;

● de gemeentelijke organisatie worstelt met de uitvoering v/an de forensenbelasting;

● een deugdelijke administratie en controlesysteem ontbreken;

● er gewerkt wordt aan een pilot om dit op orde te krijgen, maar onduidelijk is wanneer deze is afgerond;

● Mensen die keurig aangifte doen het volledige bedrag betalen, terwijl mensen die geen aangifte doen, niets bijdragen aan de lokale kosten voor verblijf;

● de gemeentewet 2 belastingen voor verblijf kent: de forensen- en de toeristenbelasting;

● forensenbelasting geheven wordt bij natuurlijke personen;

● toeristenbelasting geheven wordt bij degene die gelegenheid biedt tot verblijf;

● in de provincie Utrecht slechts 4 gemeenten forensenbelasting heffen;

● verreweg het grootste deel van de gemeenten in de provincie toeristenbelasting heft.

Overwegende dat:

● de inning van belasting voor verblijf langer dan 90 dagen ook kan worden uitgevoerd via de toeristenbelasting;

● een pilot voor het inrichten van een sluitende administratie en een controlesysteem dan niet meer nodig is;

● dit ambtelijke tijd gaat besparen;

● dit kosten en tijd gaat besparen bij de BGhU;

● iedereen die in Utrechtse Heuvelrug kort of lang verblijft, daadwerkelijk een belastingaanslag krijgt.

Spreekt op dit moment als zijn wens uit:

● belastingheffing op zowel kort als lang verblijf via de toeristenbelasting te laten verlopen;

● De verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Utrechtse Heuvelrug te vereenvoudigen, door onderstaande regels te hanteren voor forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing:

a. Het aantal personen dat heeft overnacht, wordt met betrekking tot mobiele kampeeronderkomens, vakantieonderkomens en stacaravans op vaste jaarplaatsen, bepaald op 2,6 (ongewijzigd);

b. Het aantal malen dat door de in het eerste lid bedoelde personen is overnacht, wordt: in geval van het eerste lid, sub a, bepaald op 70 (ongewijzigd);

c. In afwijking van de eerste twee leden wordt het forfait niet toegepast op verblijf in verhuureenheden, vakantieonderkomens en mobiele kampeeronderkomens, die niet door dezelfde persoon of personen worden gehuurd voor de gehele jaar-, seizoens-, of arrangementenperiode, doch steeds worden gehuurd door wisselende verblijfhoudenden voor een korte periode (ongewijzigd).

d. In afwijking van het bepaalde in artikel 6 wordt op verzoek van de belastingplichtige bij de aangifte, de maatstaf van heffing vastgesteld op het werkelijke aantal overnachtingen, indien blijkt dat dit aantal lager is dan het op grond van artikel 6 berekende aantal (ongewijzigd);

● De overige inhoudelijke regels voor de toeristenbelasting en forensenbelasting af te schaffen;

Verzoekt het college:

● De haalbaarheid van dit voorstel en eventuele alternatieven te onderzoeken, inclusief de financiële gevolgen en de raad uiterlijk medio 2024 te rapporteren en

● bij een positieve uitkomst een voorstel voor te leggen om dit in te voeren voor het belastingjaar 2025;


En gaat over tot de orde van de dag.

Paul Blom - Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug

Bram Brinkman – BVHLokaal


Toelichting haalbaarheidsonderzoek herziening toeristen- en forensenbelasting


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement scenario ‘Scholen op huidige locatie’

Lees verder

Amendement bij het raadsvoorstel ‘Vervolg methodiek zonnevelden wind’

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer