Partij voor de Dieren stelt vragen over dassen­wissels aan de lekdijk bij Amerongen


Indiendatum: 19 feb. 2024

In een persbericht werd het beeldkwaliteitsplan voor het project Sterke Lekdijk aangekondigd. Een
belangrijke wens in dit project is de Lekdijk veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. Deze maatregelen zijn nodig omdat auto’s en motorrijders erg hard over de Lekdijk rijden. De huidige verkeerssituatie is eveneens gevaarlijk voor overstekend wild. Dassen en boommarters steken de Lekdijk over om in de Uiterwaarden te foerageren. De dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi heeft hier meerdere dassenwissels vastgesteld en helaas ook meerdere doodgereden dassen en boommarters waargenomen. In 2020 en 2021 is er, in twee jaar tijd, ongeveer de helft van de lokale dassenpopulatie van Kolland en Zuylestein doodgereden. De aangekondigde plannen voor het veilig maken van de Lekdijk vormen dan ook een mooie kans om de Lekdijk voor zowel mens én dier veiliger te maken.

  • Een volgroeide das weegt 10 tot 12 kilo en aanrijding kan dus een heus gevaar opleveren. Heeft het college rekening gehouden met de verkeersrisico’s die overstekende dassen en ander wild veroorzaken voor het (gemotoriseerde) verkeer op de Lekdijk?
  • De nieuwe weginrichting door de gemeente gaat gepaard met de dijkversteviging uitgevoerd door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Daarnaast werken het waterschap en de gemeente samen aan de dijkversteviging. Deze nieuwe weginrichting biedt een mooie gelegenheid om ook dassentunnels en dassenrasters te plaatsen. Deze dassentunnels en rasters kunnen in de verkeersdrempels geplaatst worden. Is het college bekend met deze mogelijkheid en is het bereid deze op te nemen in hun plannen voor de nieuwe weginrichting?
  • De geplande werkzaamheden aan de Lekdijk kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de dassen in het gebied. Volgens de Wet natuurbescherming geldt dan ook een zorgplicht en moeten mitigerende maatregelen genomen worden. Dassentunnels vallen hieronder en kunnen tegen geringe kosten worden opgenomen in de nieuwe weginrichting.
  • Ons inziens valt de maatregel daarmee onder de ‘laaghangend-fruit maatregelen’ waar extra budget voor is vrijgemaakt ten behoeve van verkeersveiligheid en leefbaarheid in onze dorpen. (Amendement mobiliteit) Deelt het college deze zienswijze? Zo nee, waarom niet?
  • Kortom, is het college het met ons eens dat de nieuwe weginrichting eveneens een kans biedt om ook een impuls te geven aan het herstellen van de biodiversiteit in het gebied en zo de Lekdijk veiliger te maken voor mens én dier?

Paul Blom, fractievoorzitter Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug
Mede namens Remmelt Kielstra, commissielid Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug