Lokale werkgroep Utrechtse Heuvelrug Partij voor de Dieren dient ziens­wijze in


ontwerp­be­sluit omge­­vings­­ver­­gunning Nieuwe Steeg 6 in Leersum

26 augustus 2022

Begin juli 2022 was de fractie van de Partij voor de Dieren één van de indieners van de motie over de aanvraag voor uitbreiding van de veehouderij aan de Nieuwe Steeg in Leersum. In deze motie verzochten de indieners het college om geen vergunning totdat aan bepaalde aanvullende voorwaarden was voldaan.

4 juli 2022 werd de motie met overtuigende meerderheid van 25 stemmen door de Raad aangenomen. Tot verbijstering van zowel de fractie als de lokale werkgroep van de Partij voor de Dieren besloot het college daags erna toch in te stemmen met de vergunning. Het college stelt slechts enkele juridische en technische voorwaarden aan de uitbreiding. De lokale werkgroep van de Partij voor de Dieren dient daarom een zienswijze in. In deze zienswijze toont de werkgroep aan:

  • Het ontwerpbesluit berust op een onjuiste weergave van de feitelijke ammoniakuitstoot die de uitbreiding zal veroorzaken;
  • Verschillende rechtbanken hebben een streep gezet door soortgelijke vergunningsaanvragen die gebaseerd waren op dezelfde gebrekkige, onvoldoende wetenschappelijk onderbouwde criteria;
  • De vergunningsaanvraag is onvolledig, want er ontbreekt een AERIUS berekening;
  • De huidige ontwikkelingen rondom het stikstofbesluit zijn niet meegenomen in het ontwerpbesluit. We kunnen er daarom niet van uitgaan dat de verleende vergunning later alsnog ingetrokken moet worden;
  • Het ontwerpbesluit houdt onvoldoende rekening met de gevolgen voor de luchtkwaliteit in de omgeving;
  • Het ontwerpbesluit is in strijd met het Schone Lucht Akkoord.

    Lees hier de volledige zienswijze van de werkgroep >>