Motie Urgentie aanpak klimaat­ver­an­dering & ecolo­gische achter­uitgang


4 juli 2022

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen op 4 en 7 juli 2022

Wetende dat:

 • Klimaatverandering een grote bedreiging vormt voor het leven op Aarde;
 • het Europees Parlement en steeds meer landen, provincies en gemeenten in Nederland (waaronder Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Groningen en Haarlem) de klimaatcrisis hebben uitgeroepen en alles gaan doen wat in hun macht ligt om te zorgen dat economische activiteiten binnen de draagkracht van de planeet teruggebracht worden en blijven;
 • prof Erica Chenoweth van Harvard University onderzocht heeft dat wanneer tenminste 3,5% van een gemeenschap zich actief inzet voor sociale verandering, die verandering binnen handbereik is en nog nooit mislukte;
 • de gemeente de komende vier jaar groener moet worden met een integrale aanpak voor biodiversiteit, bomenbeleid, hittestress, klimaatadaptatie, groene daken en het beheer van de openbare ruimte (zie raadsbreed akkoord);
 • waarbij het bewaren en bewaken van de leefbaarheid (bijvoorbeeld goede combinatie van voorzieningen, biodiversiteit, klimaat, natuur, rust, ruimte, dierenwelzijn en toerisme) uitgangspunt is;
 • klimaatbevorderende ambities niet altijd tot meer kosten hoeven te leiden maar ook kansen voor duurzame ondernemers en inwoners betekenen.

Overwegende dat:

 • Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties (VN) stelt, dat een opwarming van de aarde tot 1,5°C beperkt zou moeten blijven om onomkeerbare gevolgen te voorkomen;
 • de landen die nu en in het verleden de grootste verantwoordelijkheid dragen voor klimaatverandering en de systemen die haar veroorzaken, voorop zouden moeten lopen in het bestrijden hiervan;
 • regeringen van over de hele wereld hebben ingestemd met een nieuw wereldwijd VN-rapport, dat op 4 april 2022 is gepresenteerd, waarin oplossingen worden aangereikt om ernstige klimaatverandering tegen te gaan;
 • Nederlandse wetenschappers nu openlijk twijfelen of de doelstelling, minder dan 1,5 graad opwarming van de Aarde, nog haalbaar is;
 • het uitroepen van de klimaat urgentie een sterke erkenning is van de gezamenlijke opdracht om een maximale inspanning te leveren om de opwarming van de Aarde zoveel als mogelijk te beperken door de CO2 uitstoot spoedig te reduceren naar nul.

Spreekt als haar mening uit dat:

 • De wereld te maken heeft met ernstige klimaatverandering én ecologische achteruitgang en dat we dit ook als zodanig benoemen in onze communicatie;
 • Nationale overheden, provincies en gemeenten alles moeten doen wat in hun macht ligt om te zorgen dat alle economische activiteiten zich gaan afspelen binnen de draagkracht van de planeet en zij tevens een einde moeten maken aan beleid dat ingaat tegen het stoppen van klimaatverandering;

Verzoekt het College:

 1. Dit standpunt actief uit te dragen richting onze inwoners, bedrijven en organisaties als ook richting de provincie en de Tweede Kamer;
 2. onze inwoners, bedrijven en organisaties, in samenspraak, handelingsperspectief te bieden dat ze actie kunnen ondernemen en in te zetten op reeds bestaande lokale initiatieven;
 3. in het op te stellen raadsuitvoeringsprogramma sterk in te zetten op CO2 uitstoot reductie en minimaal 60% reductie in 2030 (ten opzichte van 2009) als ondergrens te hanteren met een streven naar meer;
 4. er bij de rijksoverheid op aan te dringen de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk terug te brengen en lokale overheden de benodigde middelen — financieel en op het gebied van regelgeving – te geven om dit voor elkaar te krijgen;
 5. er bij de rijksoverheid op aan te dringen zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen aan gemeenten, inwoners en relevante beroepsgroepen over korte en lange termijnbeleid, gekozen maatregelen en financiële consequenties.

  Jolande Kors, Partij voor de Dieren
  Lennart van der Burg, D66
  Tom Zoutewelle, ChristenUnie
  Koos de Bruijn, OPEN

Bijlage: https://heuvelrug.notubiz.nl/d...


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie, D66, OPEN

Tegen

SGP, VVD, BVH Lokaal, CDA