Motie inzake de Nieuwe Steeg


4 juli 2022

De Raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in vergadering bijeen op 4 juli 2022.

Overwegende dat:

 • er bij de college van B&W (opnieuw) een aanvraag is ingediend voor de activiteit bouwen en veranderen van een inrichting (revisievergunning) voor de uitbreiding van de veehouderij aan de Nieuwe Steeg 4-8a in Leersum;
 • de gemeenteraad op 17 december 2018 middels een amendement heeft geweigerd om een bestemmingsplan vast te stellen dat voorzag in uitbreiding van deze veehouderij. De argumenten die hebben geleid tot het amendement van 17 december 2018 tegen de uitbreiding onveranderd zijn;
 • het toetsingskader voor het college van B&W voor de nu voorliggende aanvraag wordt bepaald door onder meer artikel 2.14 en artikel 2.22 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, maar daarnaast bestaat ook een onderzoeksplicht om te beoordelen of voor de activiteit die is aangevraagd een natuurtoestemming voor gebiedsbescherming op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) nodig is; 1
 • de aanvraag ziet op een groei van de veestapel van 240 koeien naar 324 melkkoeien en 155 jongvee en van ongeveer 3000 vleesvarkens, zeugen en gespeende biggen naar 1.050 gespeende biggen en 3.792 vleesvarkens;
 • de veehouder de uitbreiding wil realiseren op een bestaande intensieve veehouderij op minder dan 200 meter van een woonwijk en ongeveer 1.500 meter van Natura 2000-gebied (Kolland & Overlangbroek);
 • de bestaande intensieve veehouderij reeds geur, ammoniak, geluid en fijnstof uitstoot en
  daarmee zorgt voor overlast in de omgeving;
 • de nu gevraagde uitbreiding ten opzichte van de bestaande situatie zorgt voor een toename van de emissies van ammoniak (+25%), fijn stof (+44%) en geur (+47%), welke toename door het treffen van maatregelen (o.a. gecombineerde luchtwasser met regelklep en een emissiearm stalsysteem) zou moeten afnemen ten opzichte van de vergunde situatie. Daarbij wordt overigens (nog steeds) niet aan de geurnormen voldaan. Voor de uitbreiding is daarnaast geen geluidonderzoek uitgevoerd: het is daarmee de vraag of de aan de vergunning verbonden geluidsgrenswaarden naleefbaar zijn;
 • de aanvraag veronderstelt dat gebruik kan worden gemaakt van zogenaamd 'intern salderen'
  met de bestaande Wnb-vergunning die op 17 mei 2017 door de provincie Utrecht is verleend.
  Echter: uit recente uitspraken van verschillende rechtbanken volgt dat er grote vraagtekens
  worden gezet of intern salderen wel onder alle omstandigheden vergunningsvrij is;
 • de provincie Utrecht op 13 april 2022 op haar website heeft gepubliceerd dat
  vergunningaanvragen met emissiearme stalsystemen tijdelijk in de wacht worden gezet omdat
  men onderzoeksresultaten wil afwachten over de Rav-cijfers voor emissiearme stalsystemen
  ('vergunningenstop');
 • uit de ‘Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied’ van 10 juni 2022 blijkt dat de
  regering voor het gebied waarin de veehouderij is gelegen een stikstofreductie wil gaan
  opleggen van 47%. De veehouderij is gelegen in een zogenaamd ‘Transitiegebied’;

Spreekt uit:

 • dat hij zich grote zorgen maakt over de gezondheids- en milieueffecten van de aangevraagde uitbreiding van de veehouderij aan de Nieuwe Steeg 4-8a in Leersum en het voorzorgsbeginsel daarbij in ogenschouw neemt;
 • dat hij constateert dat er op dit moment (landelijk) onzekerheid bestaat door de stikstofproblematiek en dat het daardoor de vraag is of revisievergunningen zoals aangevraagd voor veehouderijen in de directe nabijheid van Natura 2000-gebieden wel rechtszekerheid kunnen bieden voor aanvrager en omgeving;
 • dat het aannemelijk is dat de provincie op korte termijn aan de slag gaat met de aangekondigde stikstofreductie en daartoe gebiedsplannen zal opstellen die voor 1 juli 2023 af moeten zijn;
 • dat hij van mening is dat het college van B&W op dit moment over onvoldoende gegevens
  beschikt om te beoordelen of er al dan niet sprake is van een vergunningplicht op grond van
  de Wet natuurbescherming;

Verzoekt het college om de vergunning niet te verlenen totdat aan onderstaande aanvullende
voorwaarden is voldaan;

 • Bij de provincie Utrecht schriftelijk duidelijkheid te verkrijgen over :
  • of er voor de aangevraagde activiteiten – vanwege de recente uitspraken van
   verschillende rechtbanken – een vergunningplicht ingevolge artikel 2.7, tweede lid,
   van de Wnb geldt,
  • of de aanvraag wel of niet valt onder de provinciale 'vergunningenstop';
  • of er anderszins een beslissing is genomen over een Wnb-vergunningsaanvraag.
 • Te besluiten of - in navolging van het provinciebestuur - ervoor moet worden gekozen om de gevraagde revisievergunning niet eerder te verlenen dan nadat de onderzoeksresultaten over de Rav-cijfers voor emissiearme stalsystemen bekend zijn geworden, juist omdat het huisvestingssysteem grote invloed heeft op de beoordeling of de aanvraag niet in het belang van de bescherming van het milieu moet worden geweigerd en haar overwegingen bij dit besluit kenbaar te maken aan de raad;
 • Acht te slaan op het gegeven dat een akoestisch onderzoek ontbreekt en dat daarmee onzeker
  is of de aan de vergunning verbonden geluidsgrenswaarden naleefbaar zijn.

Verzoekt het college om de raad over de reactie op bovenstaande verzoek zo spoedig mogelijk te
informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

BVHlokaal – Francine van der Velde
VVD – Tim Rooijakkers
OPEN – Marijn Bouwmeester
CDA – Werner van Katwijk
PvdD – Jolande Kors

Bijlage: 22-07-04 Motie Nieuwe Steeg


Status

Aangenomen

Voor

BVH Lokaal, CDA, D66, OPEN, Partij voor de Dieren, VVD

Tegen

ChristenUnie, SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Urgentie aanpak klimaatverandering & ecologische achteruitgang

Lees verder

Amendement Bodem niet verslechteren

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer