Amen­dement Bodem niet verslech­teren


29 september 2022

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in de vergadering bijeen op 29 september 2022, sprekend over Nota Bodembeheer incl. PFAS

Constaterende dat:

  • Er regionaal wordt samengewerkt met 15 gemeenten in het werkgebied van de ODRU om te komen tot een gezamenlijk beleid voor het grondverzet en bodem kwaliteitskaarten.
  • Het nieuwe gebied specifieke beleid ervoor dient te zorgen dat het grondverzet in de eigen gemeente en tussen de overige ODRU-gemeenten, kostenefficiënter en duurzamer wordt.
  • In de Nota bodembeheer werkgebied ODRU het doel geformuleerd is dat “(…)“ Het centrale uitgangspunt van het gemeentelijk bodembeleid is dat de kwaliteit van de bodem binnen het vastgestelde bodembeheergebied per saldo niet verslechtert en verbeterd wordt waar dit nodig geacht wordt.” Dit betekent dat op gemeentelijk niveau het risico bestaat dat de bodem (op termijn) plaatselijk door grondverzet wel degelijk kan verslechteren.
  • In de toepassingskaart (zie ook bijlage) wordt de bodem kwaliteitsklasse voor een aantal industriegebieden in onze gemeente verlaagd van de klasse landbouw/natuur (groen / schoon) naar de klasse industrie (rood)

Overwegende dat:

  • Onze gemeente de beleidsruimte heeft om deze klasse naar eigen inzicht in te delen, ook rekening houdend met mogelijk toekomst veranderend functie gebruik
  • De voorgestelde bodemkwaliteitsklasse verandering op de kaart geen effect heeft op de mogelijkheid voor regionale samenwerking
  • Het grondverzet binnen onze gemeente relatief beperkt is (17 keer in 2019 tot 39 in 2021)
  • De bodem ons absolute kapitaal is en het streven zou moeten zijn om bij iedere toepassing van grond van buiten de locatie daadwerkelijk een verbetering te realiseren in plaats van een verslechtering

Besluit:

Het raadsvoorstel als volgt aan te passen:

  • Besluit 1: de bodemkwaliteitskaarten van de gemeente Utrechtse Heuvelrug zodanig aan te passen dat de locaties met klasse landbouw/natuur op de ontgravingskaart, geen grond met klasse industrie mag worden toegepast (toepassingskaart). Hiermee wordt het verlagen van de klasse van landbouw/ natuur naar Industrie (2 klassen) voorkomen. Zie rode cirkels in bijlage 1.

Lennart van der Burg, D66
Marijn Bouwmeester, OPEN
Jolande Kors, PvdD

Bijlage: Raadsvoorstel bijlage 1


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SGP, VVD, BVH Lokaal, CDA, ChristenUnie, D66, OPEN

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake de Nieuwe Steeg

Lees verder

Motie Verbeterslag plannen Sportlaan 67, Driebergen-Rijsenburg

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer