Motie Verbe­terslag plannen Sportlaan 67, Drie­bergen-Rijsenburg


29 september 2022

De raad, in vergadering bijeen op donderdag 29 september, onder andere voor de bespreking van het raadsvoorstel ‘17993 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Sportlaan 67, Driebergen-Rijsenburg’

Constaterende dat:

 • het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan “Sportlaan 67, Driebergen-Rijsenburg”
  aan de raad is voorgelegd voor vaststelling,
 • dit bestemmingsplan voorziet in de bouw van 44 woningen op genoemde locatie,
 • de gemeente de gronden momenteel in bezit heeft en na vaststelling van het
  bestemmingsplan een koper voor deze gronden zal selecteren middels een tender
  procedure.

Overwegende dat:

 • de gemeenteraad als uitgangspunt heeft besluiten ten dienste van en in participatie
  met de inwoners te nemen;
 • er onder bewoners van de Sportlaan en Olympia geen draagvlak is voor de huidige
  plannen;
 • bewoners het gevoel hebben dat hun inbreng in alle fases, van de participatie in
  2018 t/m zienswijze in 2021 niet serieus is genomen;
 • de Sportlaan met de huidige parkeerdruk nu al niet voldoet aan de
  bereikbaarheidseisen, te gevaarlijk is voor spelende kinderen, voetgangers en
  fietsers en er grote zorgen zijn over de toekomstige verkeersveiligheid en
  leefbaarheid;
 • de sociale behoefte aan duurzame en sociale woningen voor 1 of 2
  persoonshuishouden het grootst is onder eigen inwoners in het algemeen en onder
  jongeren, starters, studenten, statushouders, senioren in het bijzonder;
 • de verandering in mobiliteit en de maatschappelijke waardering van natuur, rust en
  duisternis aan de randen van het bos vragen om herziening van het huidige plan;
 • nieuwbouw integraal onderdeel moet zijn van de wijk waarbij verkeersveiligheid,
  leefbaarheid, toekomstbestendigheid voor de gehele wijk het uitgangspunt is;
 • nieuwbouw passend moet zijn bij de ecologische zone aan de rand van het bos;
 • inwoners graag samen met de gemeente tot een passend plan voor woningbouw
  willen komen;
 • nog een laatste verbeterslag doorvoeren beter is dan nu een niet gedragen plan
  realiseren;

Roept het college op:

 • Huidig voorstel aan te houden en te verbeteren door met inwoners, experts,
  belanghebbenden en marktpartijen in een bouwteam aan de slag te gaan met een
  integraal plan waarin de kernpunten van de inwoners worden meegenomen, een
  ecologische zone gerealiseerd wordt en verkeersknelpunten worden opgelost

En gaat over tot de orde van de dag.


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren

  Tegen

  SGP, VVD, BVH Lokaal, CDA, ChristenUnie, D66, OPEN

  Lees onze andere moties

  Amendement Bodem niet verslechteren

  Lees verder

  Geen nieuwe vergunningen voor (melk-)veehouderijbedrijven

  Lees verder

  Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

      Word lid Doneer