Geen nieuwe vergun­ningen voor (melk-)veehou­de­rij­be­drijven


29 september 2022

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen op donderdag 29 september 2022,

Constaterende dat:

  • er bij de college van B&W (opnieuw) een aanvraag is ingediend voor de activiteit bouwen en veranderen van een inrichting (revisievergunning) voor de uitbreiding van de veehouderij aan de Nieuwe Steeg 4-8a in Leersum;
  • de raad op 4 juli 2022 een motie heeft aangenomen met het verzoek om de vergunning niet te verlenen totdat aan een aantal voorwaarden is voldaan;
  • het college kort daarna heeft besloten de ontwerp-vergunning ter inzage te leggen zonder dat aan de aanvullende voorwaarden is voldaan;
  • inmiddels bekend is dat er meerdere zienswijzen zijn ingediend die zich uitspreken tegen het verstrekken van de vergunning;

Overwegende dat

  • de overwegingen bij de motie van 4 juli 2022 onverkort gelden;
  • de Raad van State op 7 september uitspraak heeft gedaan in een drietal zaken m.b.t. eerder verleende vergunningen van melkveehouderijen in de provincie Utrecht, waaronder één in Driebergen, waarmee de uitbreiding van deze bedrijven voorlopig van de baan zijn. De rechtbank Midden-Nederland kwam in september vorig jaar tot hetzelfde oordeel;

Spreekt uit dat aanvragen voor vergunningen voor het uitbreiden van veehouderijbedrijven op dit moment zouden moeten worden aangehouden, omdat ook bestuursorganen die niet toetsen op de gevolgen voor natuur en milieu het voorzorgsbeginsel zouden moeten hanteren.

Roept het college met klem op om dergelijke vergunningen – waaronder die voor de uitbreiding van de veehouderij aan de Nieuwe Steeg 4-8a in Leersum – niet en zeker niet op dit moment af te geven of het voornemen daartoe ter inzage te leggen.

en gaat over tot de orde van de dag.

BVHlokaal – Francine van der Velde
Partij voor de Dieren – Jolande Kors


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Verbeterslag plannen Sportlaan 67, Driebergen-Rijsenburg

Lees verder

Amendement Dierenwelzijn

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer