Motie Vierde aanvlieg­route naar Schiphol


Raads­ver­ga­dering 8 februari 2024

11 februari 2024

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen op donderdag 8 februari 2024

We stellen vast dat:

● Veel inwoners zich zorgen maken over de mogelijke vierde aanvliegroute naar Schiphol. Zo kwamen er veel brieven binnen van inwoners die de gemeente onder andere vragen om hen goed te informeren over de ontwikkelingen, maar ook over hun mogelijkheden om inspraak te hebben.

● In de aangenomen motie op 9 februari 2023 de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug in de overwegingen al heeft benoemd dat “we gezien de negatieve klimaateffecten en overlast juist moeten inzetten op minder vliegbewegingen in plaats van uitbreiding”.

● De gemeente, gezamenlijk met provincie en omliggende gemeenten op dit moment het standpunt uitdraagt dat vliegen over woonkernen en op de tweede plaats over stiltegebieden zoveel mogelijk voorkomen moet worden.


We hebben nagedacht over en houden er rekening mee dat:

● Het wordt gesuggereerd dat de vierde route (mede-) zou kunnen faciliteren dat Schiphol kan gaan groeien na 2027, zoals benoemd in de scenario’s in de luchtvaartnota. [1]

● Onze gemeente op een plek lijkt te liggen waar de prioriteit op de kortste vliegafstand de boventoon voert in plaats van hinderreductie.

● Dat daarmee het huidige door de gemeente gehanteerde argument dat “vliegen over woonkernen en stiltegebieden zoveel mogelijk voorkomen moet worden” aan kracht verliest.


We vragen het college uit te spreken:

● Dat de gemeente tegen de voorgenomen vierde aanvliegroute is. Deze zou op elke gekozen locatie hinder en vervuiling opleveren en een obstakel zijn voor nieuwbouw van woningen. Ook zou zij verdere groei van de luchtvaart faciliteren, leidend tot meer overlast zowel hier als rondom Schiphol. Dit vinden wij onaanvaardbaar.


We vragen het college zich in te spannen om:

1. Zich in te zetten om een coalitie te smeden met andere gemeenten en provincies en vanuit deze coalities een gezamenlijk signaal te laten horen richting het Rijk.

2. Samen met de provincie en andere gemeente te bekijken welke juridische stappen gemaakt kunnen worden ter voorbereiding om tegen een mogelijk besluit in beroep te gaan.


OPEN, Marijn Bouwmeester

D66, Lennart van der Burg

Partij voor de Dieren, Paul Blom

[1]

Zie o.a. Luchtvaartnota, p. 72: “p. 72. Als het lukt om de negatieve effecten van de luchtvaart op klimaat en leefomgeving te verminderen ten opzichte van de situatie in 2019, dan kan er ruimte voor groei ontstaan. Dit biedt dit volgens de plan-MER, onder de in de vorige hoofdstukken genoemde voorwaarden, ruimte voor een groei van 1 à 1,5% per jaar van de luchtvaart in heel Nederland. Dit betekent een ontwikkeling van ongeveer 565.000 vluchten voor handelsverkeer nu, naar zo’n 650.000 vluchten in 2030 en 800.000 in 2050.Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Juridisch advies Henschotermeer

Lees verder

Motie ‘Borgen evenwicht natuur en exploitatie Henschotermeer’

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer