Motie Juridisch advies Henscho­termeer


Raads­ver­ga­dering 14 december 2023

16 december 2023

We stellen het volgende vast:

- In het ontwerp bestemmingsplan Henschotermeer van Woudenberg wordt verklaard dat de bouw van een evenementenhal (ook schaapskooi genoemd) volgens het huidige bestemmingsplan Buitengebied Maarn mogelijk zou zijn.

- De wethouder heeft dit tijdens de bespreking van het onderwerp Henschotermeer op 16 november jl. bevestigd. Dit zou het geval zijn vanwege de 1% bebouwing mogelijkheid van het perceel Henschotermeer waarbij onder deze “bebouwing” (alleen) “gebouwen” wordt verstaan en (verharde) parkeerplaatsen niet.

- Het bestemmingsplan Buitengebied Maarn verstaat onder definitie “bebouwing”: één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken en onder een “ander bouwwerk” verstaat het: een bouwwerk, geen gebouw zijnde. Dit lijkt in strijd met het bovenstaande.

We hebben nagedacht over en houden er rekening mee dat:

- Het Henschotermeer ligt in een grondwaterbeschermingszone (kwetsbare strategische grondwatervoorraad) en de Provinciale Verordening bevat een zorgplicht bepaling ter bescherming van het grondwater waardoor omzetting van de huidige verharde naar onverharde parkeerplaatsen niet zonder meer mogelijk is.


We besluiten:

Een onafhankelijk juridisch advies in te winnen m.b.t. de vraag of parkeerplaatsen al dan niet onder de 1% bebouwing valt.


BVHlokaal – Francine van der Velde


PvdD – Jolande Kors


Open – Marijn Bouwmeester
Artikel 3.7 lid 1 Instructieregel ruimtelijke bescherming grondwater

1. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op locaties binnen een Waterwingebied, Grondwaterbeschermingsgebied, Boringsvrije zone, Beschermingszone oppervlaktewaterwinning, 100-jaarsaandachtsgebied of Kwetsbare strategische grondwatervoorraad laat geen activiteiten toe en bevat geen bestemmingen en regels die een risico vormen voor de grond- en oppervlaktewaterwinning voor menselijke consumptie.

Toelichting

Behoud van de kwaliteit van het drinkwater is essentieel. De duurzame veiligstelling van de drinkwatervoorziening geldt als een dwingende reden van groot openbaar belang. Voorkomen moet worden dat de risico’s op verslechtering van de bronnen toenemen (stand-still). Voor de afweging is met het belang van drinkwaterwinning voldoende rekening gehouden. De Handreiking (grond)waterbescherming biedt een methode om risico’s van ruimtelijke ontwikkelingen voor de rinkwaterwinning te beoordelen. Als de risico’s op verontreiniging door een functiewijzing toenemen, moeten locatiealternatieven voor de functie en bijbehorende activiteiten worden overwogen. Als dit om zwaarwegende redenen niet kan, moeten maatregelen worden genomen om risico’s te verkleinen.

Artikel 3.12 lid 1 Zorgplicht grondwater

1. Degene die in een Grondwaterbeschermingszone een activiteit verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de bescherming van het grondwater in verband met de winning daarvan voor menselijke consumptie, is verplicht:

a) alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;

b) voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken; en

c) als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te latenvoor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.

Uit de Handreiking (grond)waterbescherming

Hiermee heeft het kwetsbare deel van de strategische grondwatervoorraad hetzelfde ruimtelijke beschermingsregime als de waterwingebieden, de grondwaterbeschermingsgebieden, de 100 jaaraandachtsgebieden en de beschermingszones voor oppervlaktewaterwinningen.

https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-03/buiten_inrichtingen_in_grondwaterbeschermingsgebieden.pdfStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, BVH Lokaal, OPEN

Tegen

SGP, VVD, CDA, ChristenUnie, D66

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement bij 'Vervolg methodiek duurzame opwek energie'

Lees verder

Motie Vierde aanvliegroute naar Schiphol

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer