Motie ‘Borgen evenwicht natuur en exploi­tatie Henscho­ter­meer’


Raads­ver­ga­dering donderdag 21 maart 2024

21 maart 2024

De gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen op 21 maart 2024


Constaterende dat

- Het gemeentebestuur van Woudenberg kenbaar heeft gemaakt te willen kiezen voor een eigen, afwijkende koers inzake commerciële exploitatie op en rond het Henschotermeer.

- Woudenberg met deze solistische positie voorbij gaat aan (onder andere) met Utrechtse Heuvelrug gemaakte afspraken in het Ontwikkelkader Henschotermeer. [1]

- Het Ontwikkelkader Henschotermeer onder meer afspraken bevat over bestuurlijke
afstemming tussen de betrokken overheden, begrenzing bouwactiviteiten, bescherming natuurwaarden en het respecteren van de rust in avond en nacht.

Overwegende dat

1. De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug herhaaldelijk heeft aangegeven te hechten aan strikte naleving van letter en geest van de gemaakte afspraken rondom het Ontwikkelkader.

2. De gemeente Utrechtse Heuvelrug de gemaakte afspraken vanuit het Ontwikkelkader Henschotermeer heeft verankerd in de recent vastgestelde Omgevingsvisie.

3. Initiatiefnemers tot verdere commerciële exploitatie van het Henschotermeer bij invulling van hun plannen de ruimte proberen te benutten die ontstaat doordat gemeente Woudenberg de gemaakte afspraken uit het ontwikkelkader lijkt los te laten.

4. Het hanteren van een consistente bestuurlijke gedragslijn en helderheid vanuit de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug richting belanghebbenden (zoals bijvoorbeeld mogelijke investeerders, omwonenden, recreanten, medeoverheden en diverse belangenorganisaties) de betrouwbaarheid van het lokaal bestuur ten goede komt.

Voorts overwegende dat

De gemeente Utrechtse Heuvelrug een eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft voor een juiste totstandkoming en gebruik van gebouwen, wegen en terreinen (zoals bijvoorbeeld de gronden die zijn bestemd voor betaald parkeren), die binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn gelegen en de exploitant(en) ook bij onze gemeente diverse vergunningen (bijvoorbeeld voor exploitatie, bebouwing, evenementen, milieu-eisen (zoals geluid, licht, etc.) zal moeten aanvragen. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft daarbij dan ook een zelfstandige bestuurlijke handhavingsbevoegdheid.

Verzoekt het college

A. om vanuit de gemeente Utrechtse Heuvelrug op korte termijn strikte voorwaarden te formuleren voor het verlenen van vergunningen rond Henschotermeer zodat de natuurwaarden en avond- en nachtrust rondom het Henschotermeer worden geborgd en te bewaken dat die voorwaarden zo concreet én duidelijk uitvoerbaar als mogelijk zijn en derhalve eenvoudig gehandhaafd kunnen worden;

B. zorg te dragen dat door of in samenwerking met de exploitant georganiseerde bedrijvigheid en activiteiten, zoals feesten en partijen, niet eerder aanvangen dan een half uur na zonsopkomst en uiterlijk een half uur vóór zonsondergang geëindigd zijn, zodat niemand buiten de toegestane tijden voor dagrecreatie zich nog in het gebied hoeven te bevinden, zodat de noodzakelijke rust tijdens de nacht- en avonduren kan worden geborgd;

C. het (vergunnings-)beleid voor het plangebied Henschotermeer op schrift vast te stellen en openbaar te maken, zodat deze tijdig én vooraf duidelijk zijn voor alle (potentiële) belanghebbenden;

D. de uitwerking van het vergunningsbeleid rondom Henschotermeer regelmatig te evalueren en de conclusies en voorgenomen aanpassingen daarvan tijdig te delen met de Raad bijvoorbeeld door middel van een RIB of om de Raad uit te nodigen tot een zienswijzen inzake wensen- en bedenkingen.

En gaat over tot de orde van de dag.


D66 Utrechtse Heuvelrug, Erik van Buiten

BVHLokaal, Francine van der Velde

Partij voor de Dieren, Paul Blom

OPEN, Marijn Bouwmeester (Goof Lindijer)

CU, Tom Zoutewelle

[1] https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/24-februari/20:00/04g-bijlage-5-Ontwikkelkader-Henschotermeer-bijlage-2.pdf

Raadslid Paul Blom geeft toelichting op de gezamenlijk ingediende motie.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, BVH Lokaal, CDA, ChristenUnie, D66, OPEN

Tegen

SGP, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Vierde aanvliegroute naar Schiphol

Lees verder

Motie evenementen met dieren bij Vaststellen Algemene Subsidieverordening 2024

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer