Motie evene­menten met dieren bij Vast­stellen Algemene Subsi­die­ver­or­dening 2024


Raads­ver­ga­dering donderdag 21 maart 2024

21 maart 2024

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in vergadering bijeen op donderdag 21 maart 2024 over het raadsvoorstel 2024-847 Vaststellen Algemene Subsidieverordening 2024

We stellen vast dat:

  • De raad deze avond de Algemene Subsidieverordening 2024 vaststelt.
  • De Subsidieverordening onder de weigerings- en intrekkingsgronden heeft staan dat het college een subsidie (onder meer) kan weigeren ”als de activiteiten niet passen in het gemeentelijke beleid”.
  • De raad in het raadsbrede programma heeft afgesproken dat het college de belangen van de verschillende dieren in onze gemeente borgt conform de Wet Dieren.
  • In het uitvoeringsprogramma “Groen en Duurzaam Doen! Van raadsbrede afspraken naar een uitvoeringsprogramma 2023-2026” de raad heeft afgesproken om dierenwelzijnsbeleid op te stellen en een uitvoeringsprogramma te ontwikkelen.
  • De raad op dit moment spreekt over de concept Beleidsnota Dierenwelzijn “Oog voor dieren” en deze binnen redelijke termijn zal vaststellen.

We hebben nagedacht over en houden er rekening mee dat:

  • De subsidieverordening de mogelijkheid biedt voor meerjarige subsidies.
  • Algemeen bekend is dat de inzet van dieren ter vermaak van mensen in onze gemeente (en daarbuiten) al langer ter discussie staat.
  • Het college bij subsidie aanvragen zich bewust is van het feit dat het dierenwelzijnsbeleid binnenkort wordt vastgesteld.

Roept het college op:

in gesprek te gaan met de aanvragers van subsidie waarvan bekend mag worden verondersteld dat zij jaarlijks (op onderdelen) dieren inzetten ter vermaak van mensen en hen wijst op de risico’s van gedeeltelijke terugvordering, mocht dit laatste in het dierenwelzijnsbeleid worden vastgelegd.

Partij voor de Dieren, Paul Blom (namens Mariëlle Faas)

Update 22 maart 2024

De fractie heeft - na de toelichting van wethouder Oyevaar (zie video) - de motie ingetrokken en zal de discussie inbrengen bij de nota dierenwelzijnsbeleid en de wijziging van de APV.

Raadslid Paul Blom licht de motie toe aan de raad en het college.

Reactie Wethouder Oyevaar op onze motie.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie ‘Borgen evenwicht natuur en exploitatie Henschotermeer’

Lees verder

Amendement bij het raadsvoorstel Bestedingsvoorstel Covid-19 middelen

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer