Amen­dement bij het raads­voorstel Beste­dings­voorstel Covid-19 middelen


Impuls voor verste­viging samen­werking jonge­renwerk, buurt­sport­coaches en sport­ver­e­ni­gingen

22 maart 2024

Wij zijn als raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug op 21 maart 2024 bijeen;


Constaterende dat

● Uit onderzoek van het RIVM onder jongeren blijkt dat 1 op de 3 antwoorden gaat over ontwikkelingsachterstand, mentale gevolgen en een veranderd sociaal leven, zelfs nadat corona al een tijdje achter ons lijkt te liggen.

● De coronacrisis voor veel jongeren een negatieve invloed heeft gehad op hun fysieke en mentale gezondheid. Veel jongeren zijn minder gaan bewegen, ongezonder gaan eten en hebben vaker last van klachten als depressie, angsten en eenzaamheid;

● Door bovengenoemde constateringen werkloosheid, armoede, schooluitval, dakloosheid, psychische problematiek en sociaal isolement op de loer liggen;

● Groei in de samenwerking tussen verschillende instanties die zich bezighouden met onze jongeren en hun fysieke en mentale gezondheid mogelijk en wenselijk is.

● Jongeren preventief wel wat extra hulp kunnen gebruiken, naast de aanwezige hulp wanneer de problemen zich al voordoen.

● Ledenaantallen van sportclubs onder druk staan door de coronacrisis en de veranderende vrijetijdsbesteding van jongeren.

● Er een kloof bestaat tussen het Sociaal Domein en sportclubs waarbij de geldende AVG-regels een stoorzender zijn voor het tijdig signaleren van budgetproblemen bij gezinnen.

● Er sprake is van resterende coronagelden die zonder dit voorstel in reservepot belanden.


We hebben nagedacht over en houden ermee rekening dat:

● De jongerenwerkers (van sociaal dorpsteam), de buurtsportcoach en sportverenigingen (bijv. samengebracht in HSI) kennis hebben over welke activiteiten en interventies voor jongeren belangrijk en helpend zijn.

● Sport en bewegen bij uitstek een middel is om de mentale weerbaarheid van jongeren te bevorderen;

● Er extra ingezet moet worden op het versterken van preventie op individueel, maar ook op sociaal en maatschappelijk niveau;


We vinden dat:

● Het onwenselijk is om ongebruikte Covid-19 middelen onnodig toe te voegen aan de algemene middelen wanneer er een duidelijke nood is aan zorg.

● Het daarom wenselijk is om een financiële impuls te geven aan het verstevigen van de samenwerking tussen jongerenwerkers, buurtsportcoaches, sportverenigingen [1] en jongeren. Concreet stellen wij voor om een bedrag 2 x € 50.000 te reserveren voor activiteiten waarbij het thema sport, ontmoeting, vitaliteit en weerbaarheid van jongeren centraal staat. Daarbij is de focus niet alleen gericht op sportactiviteiten in competitieverband, maar ook op de breedtesport. De regie is in handen van de stichting Sociale Dorpsteams en HSI in samenwerking met de gemeentelijke beleidsmakers voor sport en de buurtsportcoaches;

● Hiervoor beschikbaar te stellen voor 2024 € 50.000,- en voor 2025 eveneens € 50.000,- welke bedragen worden gedekt door vermindering van de toevoeging met €100.000,- aan de voorgenomen toevoeging van € 484.000, - aan de algemene middelen. Dit bedrag komt dan uit op € 384.000, -


Besluit:

1. Een extra beslispunt toe te voegen:

a. Om een financiële impuls te geven aan het verstevigen van de mentale en sociale weerbaarheid van jongeren door professionals die zich met jongeren bezighouden, door in de 7 dorpskernen activiteiten te ondernemen,

b. de regie in handen van de stichting Sociale Dorpsteams, de professionals en de gemeentelijke beleidsmakers te leggen en

c. hiervoor voor het jaar 2024 € 50.000 en de begroting 2024 op dit punt te wijzigen en voor het jaar 2025 € 50.000 beschikbaar te stellen en de gevolgen hiervan bij de begroting te verwerken

2. Het huidige beslispunt 4 te laten vervallen

3. Een nieuw beslispunt toe te voegen: De daarna nog resterende middelen van € 384.000 op de stelpost Covid-19 via resultaatbestemming bij het besluit op de jaarrekening 2023 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve;


D66, Nicole Lolkema

CU, Tom Zoutewelle

OPEN, Selina Veenvliet – van Krieken

CDA, Marina Roelofsen

Partij voor de Dieren, Jolande Kors


[1] Het kan breed worden ingestoken: de harmonie en majorettes, bloemencorso, carnaval, scouting, circus op de Heuvelrug, toneelverenigingen, muziekscholen en jeugdbrandweer.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, VVD, BVH Lokaal, CDA, ChristenUnie, D66, OPEN

Tegen

SGP

Lees onze andere moties

Motie evenementen met dieren bij Vaststellen Algemene Subsidieverordening 2024

Lees verder

Amendement Oog voor Dieren Evaluatie

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer