Amen­dement Oog voor Dieren Evaluatie


Nota Dieren­welzijn - Oordeel­vor­mende verga­dering donderdag 4 april 2024

31 maart 2024

Update:

Tijdens de oordeelvormende vergadering op 4 april 2024 heeft het college toegezegd om na 2 jaar een evaluatie te doen. Goed nieuws dus! Partij voor de Dieren heeft daarop het amendement Evaluatie ingetrokken.

De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug bijeen op donderdag 25 april 2024,

We stellen vast dat:

- Op pagina 4 van de nota de voortgang van het beleid geborgd wordt in de bestaande P&C-cyclus

- Dit beleid nieuw is

- Het van belang is dat nieuw beleid goed geëvalueerd wordt om bij te stellen indien en waar nodig


We hebben nagedacht over en houden er rekening mee dat:

- dat het beleid nieuw is

- bij nieuw beleid het wenselijk is afspraken te maken over evaluatie


We stellen voor het volgende besluit te nemen:

Tekst op pagina 4 aan te vullen met volgende zin:

Oude tekst

Rapportage over de uitvoering van het beleid vindt plaats via de gebruikelijke kanalen, zoals de

planning- en controlcyclus en raadsinformatiebrieven.

Nieuwe tekst:

Rapportage over de uitvoering van het beleid vindt plaats via de gebruikelijke kanalen, zoals de planning- en controlcyclus en raadsinformatiebrieven. Twee jaar na inwerkingtreding van het beleid wordt het beleid geëvalueerd in samenspraak met de raad.


PvdD - Jolande Kors en Marielle Faas


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen