Motie Oog voor Dieren Raads­in­for­ma­tie­avond


Nota Dieren­welzijn - Oordeel­vor­mende verga­dering donderdag 4 april 2024

31 maart 2024

Update:

Tijdens de oordeelvormende vergadering op 4 april 2024 heeft het college de toezegging gedaan om het initiatief te nemen voor een raadsinformatieavond. Goed nieuws dus! Partij voor de Dieren heeft daarop de motie Raadsinformatieavond ingetrokken.

De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug bijeen op donderdag 25 april 2024,


We stellen vast dat:

- Nu de nota Oog voor Dieren wordt vastgesteld betreffende de missie, visie en doelstellingen

- het college heeft toegezegd dat, vanwege het feit dat het nieuw beleid is, ook de uitvoeringsagenda inclusief acties, planning en budgettering wordt voorgelegd aan de raad

- tijdens de beeldvorming veel verwarring was over welke acties nieuw zijn of niet, welke wettelijk zijn of niet, welke budgetten erbij horen en hoe we tot een prioritering moeten komen

- een RIA kan helpen om de BOB procedure versneld door te kunnen

- die partijen die ondersteuning bieden op het uitoefenen van de wettelijke taak, de raad van relevante informatie kan voorzien

We hebben nagedacht over en houden er rekening mee dat:

- we niet onnodige vergaderingen willen creëren, maar we ervaren hebben dat een informatieavond een nuttig instrument is

- het belangrijk is tot juiste prioriteiten te komen omdat de middelen schaars zijn en het beleid nieuw


We verzoeken daarom het college het volgende:

Voorafgaand aan de BOB-procedure voor de uitvoeringsagenda, een Raadsinformatieavond (RIA) te organiseren met partijen die ondersteunen in de wettelijke taken, om zo op een interactieve manier met elkaar tot een prioritering te komen en elkaar beter te begrijpen wat de voorbeelden / activiteiten inhouden.

PvdD - Jolande Kors en Marielle Faas


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen