Motie Verkeers­vei­lig­heids­maat­re­gelen voor mens en dier Rijsen­burg­selaan (inge­trokken)


Raads­ver­ga­dering 14 december 2023

16 december 2023

Partij voor de Dieren en OPEN hebben deze motie 14 december 2023 ingetrokken, nadat het college heeft aangegeven al met alle betrokkenen in gesprek te gaan en daarbij niet alleen naar verkeersmaatregelen te kijken.


De Raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen op 14 en 18 december 2023
voor een motie vreemd aan de orde van de dag,

Constaterende dat:
● bewoners van de wijk Hoenderdaal aandacht vragen voor de zorgelijke verkeerssituatie op de Rijsenburgselaan in Driebergen. Dit geldt met name binnen de bebouwde kom vanaf de laatste drempel ter hoogte van de Scholekster /Jachtlaan tot buiten de bebouwde kom richting de Langbroekerwetering;
● veel autoverkeer gebruik maakt van deze kaarsrechte laan waar doorgaans ver boven de maximumsnelheid van 60 km per uur wordt gereden en dit autoverkeer lijkt ook toe te nemen;
● Als gevolg hiervan met regelmaat overstekende dieren als dassen, reeën, ringslangen en kikkers op deze laan om het leven komen;
● De lokale dassenpopulatie die zich vanuit de heuvelrug enkele jaren hier vestigde, is gedecimeerd tot een kritiek niveau;
● er ook een groot risico is voor fietsers en wandelaars, zeker voor kinderen die naar of van Odijk fietsen of naar de manege aan het eind van de laan.


Overwegende dat:
● Het streven erop gericht is om met alle belanghebbende partijen een duurzaam plan te maken om de Rijsenburgselaan weer in harmonie te brengen met de natuur en de weilanden eromheen, zodat dieren zich vrijelijk kunnen bewegen, de natuur zich kan ontwikkelen, kinderen veilig kunnen fietsen en wijkbewoners een rustige wandeling kunnen maken;
● Het op korte termijn nodig is om maatregelen te nemen die voorkomen dat er nog meer dieren worden doodgereden en dat de verkeerssnelheid wordt teruggebracht;
● op korte termijn actie nodig is in overleg met een aantal partijen


Verzoekt het college:

1. De regie te nemen om met belanghebbende partijen het overleg aan te gaan om tot oplossingen te komen om de Rijsenburgselaan veilig te maken voor mens en dier en daarbij, indien nodig, gebruik te maken van het budget voor lokale initiatieven;
2. Erop in te zetten dat de knelpunten die snel kunnen worden opgelost, op afzienbare termijn worden aangepakt en daarbij actief op zoek te gaan naar financiering vanuit bijvoorbeeld provincie of waterschap of andere middelen;
3. Terug naar de raad te komen als er meer middelen nodig blijken om gewenste maatregelen te realiseren;
4. Het onderwerp in 2024 mee te nemen in de bredere verkenningen voor het GVVP.

En gaat over tot de orde van de dag.


Paul Blom, Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug

Marijn Bouwmeester, Open


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Oog voor Dieren financiële middelen

Lees verder

Amendement bij 'Vervolg methodiek duurzame opwek energie'

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer