Motie Laat kinderen met een beperking spelen op de school­pleinen


Raads­ver­ga­dering donderdag 25 april 2024

22 april 2024

De Raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen op 25 april 2024 bij het raadsvoorstel 2024-2091 Vaststellen integraal huisvestingsplan onderwijs 2025-2040.

We stellen vast dat:

• Het vernieuwde Integrale Huisvestingsplan (IHP) voor ons ligt ter goedkeuring. Een Integraal Huisvestingsplan (IHP) is een document dat geschreven is door schoolbesturen en de gemeente. Hierin worden de ideeën over de gebouwen waarin de scholen zitten beschreven. Welke scholen zijn wanneer aan de beurt om een nieuw gebouw te krijgen. Welke schoolgebouwen zijn wanneer aan de beurt voor groot onderhoud.

• De keuze voor hoe het gebouw eruitziet en ingericht wordt, wordt door de schoolbesturen bepaald. De gemeente geeft wel aan waar de gebouwen minimaal aan moeten voldoen en hoeveel het mag kosten.

• Ook de inrichting van de schoolpleinen wordt door de schoolbesturen bepaald.

• In het gemeentelijke beleidsplan ‘Natuurlijk! Buitenspelen’ staat het volgende:

“Spelen op straat, op een schoolplein of bij een sportclub moet makkelijker worden en veilig zijn.” en er staat ook dat de gemeente dat doet door “Afspraken maken met scholen over toegankelijkheid.”.


We hebben nagedacht over en houden er rekening mee dat:

• Kinderen met een beperking hebben minder mogelijkheden om buiten te spelen.

• In het gemeentelijke beleidsplan ‘Natuurlijk! Buitenspelen’ staat het volgende:

“Speelplekken moeten erop gericht zijn dat kinderen er samen spelen, ook kinderen met een beperking. Speelplekken toegankelijk maken voor kinderen met en zonder handicap is voor de inclusieve gemeente Utrechtse Heuvelrug van belang.”

• Stichting het Gehandicapte Kind zegt op hun website het volgende: “Buitenspelen is juist voor kinderen met een handicap belangrijk. Om te ontdekken wat ze wél kunnen, om vriendjes te maken en zorgeloos plezier te hebben. Niet mee kunnen spelen is niet alleen verdrietig, het is bovendien schadelijk voor de ontwikkeling van een kind. Dat kinderen met een handicap vaak alleen spelen is niet omdat ze dat willen, maar omdat 90% van de speelplaatsen in Nederland niet voor hen geschikt is. Ze kunnen er met hun rolstoel of driewielerfiets niet komen, of de speeltoestellen zijn niet aangepast aan hun beperking.”


We vragen het college:

• Tijdens de overleggen met de schoolbesturen over de inrichting van de schoolpleinen uitdrukkelijk mee te nemen dat er rekening wordt gehouden met kinderen met een beperking (zichtbaar en niet zichtbaar). Dat ook zij (mee) kunnen spelen op het speelplein.

• Daarnaast tegen de schoolbesturen zeggen dat de gemeente het belangrijk vindt dat de schoolpleinen voor alle kinderen uit de buurt toegankelijk zijn. Zodat alle kinderen samen of alleen kunnen spelen en kinderen met een beperking buiten schooltijd ook een plek hebben om alleen of met vriendjes en vriendinnetjes samen buiten te spelen.

D66 - Nicole Lolkema, mede namens commissielid Hubert van Zanten

BVHlokaal - Nico Daamen

OPEN - Selina Veenvliet-van Krieken

CDA - Marina Roelofsen

PvdD - Paul Blom, mede namens commissielid Mariëlle Faas


Bijlagen:

https://heuvelrug.notubiz.nl/document/9161080/1/10893_bijlage_1_speelbeleidsplan_Natuurlijk_Buitenspelen_2020_2030_15092020


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, BVH Lokaal, CDA, ChristenUnie, D66, OPEN

Tegen

SGP, VVD