Amen­dement Oog voor Dieren Positieve bena­dering


Nota Dieren­welzijn - Raads­ver­ga­dering donderdag 25 april 2024

22 april 2024

Wij, de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, bijeen op 25 april 2024 over het raadsvoorstel 2023-9507 Beleidsnota Dierenwelzijn Oog voor dieren.


We stellen vast dat:- In de inleiding van de nota gezegd wordt dat “In deze nota willen we daarom uitgaan van een positievere benadering en uitgaan van respect hebben voor de eigen waarde van een dier”.

- Het college heeft geconcludeerd in Memo afhandeling toezegging 317, dat het woord plaagdier niet voorkomt in de door het college daarop onderzochte wetteksten.

- Toch de negatieve benadering op meerdere plekken terugkomt:
6x plaagdieren, 13x overlast, 13x bestrijden


We hebben nagedacht over en houden er rekening mee dat:


- de gemeente ook wettelijke taken heeft op gebied van bestrijding.

- deze nota gaat over dierenwelzijn.

- de inleiding spreekt over een positieve benadering.

- genoemde voorbeelden nu niet ter besluitvorming voorliggen en die tekst aldus ongewijzigd is gelaten (indien wel aanpassing nodig, dan ook daar door te voeren).


We stellen voor het volgende besluit te nemen:


daar waar het woord “plaagdier” in de nota gebruikt wordt, dit te vervangen door de woorden “dier dat overlast geeft”, zoals in onderstaande teksten:


Partij voor de Dieren - Jolande Kors en Mariëlle Faas


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, BVH Lokaal, ChristenUnie, D66, OPEN

Tegen

SGP, VVD, CDA