Amen­dement Oog voor Dieren Integraal Beleid


Nota Dieren­welzijn - Raads­ver­ga­dering 25 april 2024

4 april 2024

Wij, de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, bijeen op 25 april 2024 over het raadsvoorstel 2023-9507 Beleidsnota Dierenwelzijn Oog voor dieren


We stellen vast dat:

- In het woord vooraf van de wethouder gezegd wordt dat “En dat we in ons beleid, en in wat we doen, voldoende oog voor dieren hebben.

- Op pagina 6 staat “dierenwelzijn mee te nemen in de integrale afweging bij het maken van beleid.

- Het dierenwelzijnsbeleid voor het eerst is opgesteld en daarmee nog niet geïntegreerd is in andere beleidsterreinen.

- De nota (pagina 4) niet gaat over onderwerpen zoals bio-industrie, biodiversiteit, groenbeheer of het leefklimaat en eetpatroon van mensen.

- Afgesproken is dierenwelzijn integraal mee te nemen in het GVVP en evenementenbeleid.


We hebben nagedacht over en houden er rekening mee dat:

- Deze nota een eerste stap is.

- Een integrale benadering van dierenwelzijn het voornemen is en er aldus raakvlakken zijn met diverse andere beleidsterreinen, zoals biodiversiteit, groenbeheer, zorg.

- het wenselijk is dit nadrukkelijker te benoemen.

- het niet gaat om een doorslaggevend criterium maar een afweging.

- de huidige tekst en nieuwe tekst dezelfde strekking hebben, maar de nieuwe tekst explicieter de integraliteit benadrukt die ook in de missie staat.


We stellen voor het volgende besluit te nemen:

Tekst op pagina 8 te wijzigen in volgend tekstvoorstel:


Oude tekst inleiding

1. Basis verder op orde brengen en borgen

Een integrale aanpak van dierenwelzijn is nieuw voor onze gemeente. Daarom hebben we de voor onze gemeente relevante wetgeving in kaart gebracht en geconstateerd dat we aan de wetgeving voldoen. De basis is veelal op orde, zoals beschreven is in de inventarisatie die als bijlage is toegevoegd. Er is wel ruimte voor verbetering en doorontwikkeling.

Nieuwe tekst inleiding

1. Integraal beleid borgen

Een integrale aanpak van dierenwelzijn is nieuw voor onze gemeente. Dierenwelzijn heeft veel raakvlakken met andere beleidsterreinen en behoeft bewustwording in de samenwerking met partners in ons netwerk. Bij het maken en bijstellen van beleid en bij het maken van nieuwe afspraken in de verschillende samenwerkingsverbanden wegen we zorgvuldig af wat dat betekent voor dieren.
Dierenwelzijn maakt integraal onderdeel uit van onze beleidskeuzes.


Partij voor de Dieren - Jolande Kors (mede namens commissielid Mariëlle Faas)

OPEN - Selina Veenvliet - van Krieken


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, BVH Lokaal, CDA, ChristenUnie, D66, OPEN

Tegen

SGP, VVD