Amen­dement Doe Maarn Mee


11 februari 2023

Amendement Doe Maarn Mee

De raad, in vergadering bijeen op donderdag 9 februari 2023, onder andere voor de bespreking van het raadsvoorstel “Resultaat co-creatieproces Doe Maarn Mee”,

Gehoord de beraadslagingen in de BOB,

BESLUIT

De voorgestelde beslissing bij dit raadsvoorstel aldus te wijzigen (cursieve stukken zijn voorgestelde wijzigingen)

1. Het scenario “Spreiding” uit het Masterplan vanuit de co-creatie Doe Maarn Mee te beschouwen als het meest kansrijke van de door de werkgroep onderzochte scenario’s om zowel maatschappelijke voorzieningen als woningbouw in Maarn te realiseren.

Te vervangen door:

(a) Het scenario “Spreiding” uit het Masterplan vanuit de co-creatie Doe Maarn Mee – als eindresultaat van de projectgroep Doe Maarn Mee – de moeite waard is om nader te onderzoeken, in ieder geval voor wat betreft de positionering van de scholen aan de Planetenbaan, met in achtneming van in ieder geval

- de beperkingen vanwege de gezondheid en veiligheid die voortkomen uit de ligging ten opzichte van de hoogspanningslijnen, de snelweg, het NNN-gebied en behoud van het bosje van Koeman

- een integraal verkeersonderzoek met het oog op de optimale verkeersafwikkeling en

- het eerste overleg met de betrokken sportverenigingen en andere gebruikers van de sportvelden die

als locatie in aanmerking komen.

(b) Tevens te onderzoeken als scenario het plegen van nieuwbouw of renovatie van voorzieningen – waarbij de scholen op of nabij dezelfde locatie komen aan het Trompplein resp. Breeschotenlaan, nieuwbouw van het dorpshuis op het Trompplein met renovatie van de daar gelegen Sporthal met in achtneming van de kaders zoals besloten op 16 juli 2020,

met in achtneming van in ieder geval

- de beperkingen vanwege de gezondheid en veiligheid die voortkomen uit de ligging ten opzichte van de hoogspanningslijnen, de snelweg, de mogelijkheden om bij de keuze voor nieuwbouw van scholen op de locatie ook woningbouw te realiseren,

- een integraal verkeersonderzoek met het oog op de optimale verkeersafwikkeling.

(c) Los van de keuze van de locaties nader te onderzoeken en een voorstel te doen over

- wat een passende omvang zou zijn van een dorpshuis, gegeven het gebruik voor zover dat is te voorzien in de levensduur van de aan te leggen voorziening,

- wat een passende beheersstructuur zou zijn voor het dorpshuis, gegeven de kaderstelling bij de cocreatie.

- de gevolgen voor de prioritering van de nieuwbouw of renovatie voor de scholen in het IHP als deze geen deel uitmaakt van dit masterplan

2. Het huidige financiële kader (4.8.) los te laten en het college de ruimte te geven om met een financieel geoptimaliseerd voorstel te komen.

3. Gezien de optimalisatiemogelijkheden de voorwaarde externe financiering van voorzieningen, zoals verwoord onder punt 6.4. van de kaders, te laten vervallen.

4. Een uitgewerkte keuze voor een scenario opnieuw ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

Te vervangen door:

De uitgewerkte scenario’s ter besluitvorming aan de raad voor te leggen met het oog op besluitvorming kort na het zomerreces (raad van september)

5. Bij de voorbereiding op de definitieve keuze de consequenties voor de financiële positie van de gemeente integraal in beeld te brengen.

6. De fase van co-creatie hierbij af te ronden en de ruimtelijke uitwerking vorm te geven conform de uitgangspunten van de Omgevingswet en de participatieaanpak “ Sluit je aan? #Verbinden#Doen”.

7. In te stemmen met het voorstel om de acties en toezeggingen conform de bijlage als afgehandeld te beschouwen.


Indieners

BVHlokaal – Francine van der Velde

VVD – Evert de Boer

OPEN – Marijn Bouwmeester

D66 – Nicole Lolkema

CDA – Marina Roelofsen

PvdD – Paul Blom

SGP – Frits Jansen

ChristenUnie – Tom Zoutewelle


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, VVD, OPEN, BVH Lokaal, D66, SGP, CDA, ChristenUnie

Tegen

Lees onze andere moties

Motie “Laat rust en natuur niet vervliegen door de “Vierde Aanvliegroute Schiphol” over onze gemeente”

Lees verder

Motie Bestemmingsplan Woudenbergseweg 92a Maarsbergen

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer