Vast­stellen Omge­vings­visie: Amen­dement Woningbouw


Raads­ver­ga­dering donderdag 1 juni 2023

2 juni 2023

We stellen vast dat:

  • Diverse teksten over woningbouw in de omgevingsvisie opgenomen staan
  • het evalueren of de inbreiding tot gewenste aantal woningen leidt, goed in de omgevingsvisie verwoord staat

We hebben nagedacht over en houden er rekening mee dat:

  • Zorgvuldige afwegen hoe we invulling geven aan de woonopgave, cruciaal is
  • Schaarse grond maar voor beperkt aantal functies tegelijkertijd ingezet kan worden
  • we met elkaar grenzen aan groei stellen en een groene gemeente willen zijn en blijven zonder vertragend te werken voor de woningopgave

We stellen voor het volgende besluit te nemen:

Tekst op pagina 43 - 1e alinea - te wijzigen in volgend tekstvoorstel :

Oude tekst
We vinden het heel belangrijk dat onze dorpen vitaal blijven; in onze woningbouwprogrammering zetten we daarop in. Voorlopig vullen we de woningbouwopgave in door middel van inbreiding, het bouwen van woningen binnen de dorpsgrenzen (de ‘rode contour’). Daarmee kunnen we het waardevolle buitengebied, met hoge natuur- en landschapswaarden, zo veel mogelijk gevrijwaard houden van bebouwing.

Nieuwe Tekst
We vinden het heel belangrijk dat onze dorpen vitaal blijven; in onze woningbouwprogrammering zetten we daarop in. We vullen de woningbouwopgave in door middel van

  • slimmer benutten van bestaande bebouwing, zoals het transformeren van kantoorpanden, het aanpakken van leegstand, het stimuleren van woningsplitsing en doorstroming.
  • Inbreiding, het bouwen van woningen binnen de dorpsgrenzen. Waar er ruimte is voor verdichting wordt er geïnvesteerd in extra groen om de gemeente leefbaar te houden voor mens en dier.
  • bijbouwen aan de rand van bestaande woonkernen op basis van een kernrandzonebeleid.

Daarmee kunnen we het waardevolle buitengebied, met hoge natuur- en landschapswaarden,gevrijwaard houden van bebouwing. We zien op plekken in het buitengebied waar agrarische gebouwen hun functie kwijtraken, deze gebouwen behouden blijven voor beschermde diersoorten en of mogelijkheden voor kleinschalige woningbouw in samenhang met een kwaliteitsimpuls voor de betreffende plek.

PvdD - Jolande Kors
ChristenUnie - Tom Zoutewelle


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, BVH Lokaal, ChristenUnie

Tegen

SGP, VVD, CDA, D66, OPEN

Lees onze andere moties

Motie Geen scheermesdraad of NATO prikkeldraad in een woonomgeving

Lees verder

Vaststellen Omgevingsvisie: Amendement Natuur en Biodiversiteit

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer