Algemene beschou­wingen 2022


4 juli 2022

Klimaat, natuur, biodiversiteit en opkomen voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Onze prioriteiten zijn het en blijven het. Ruim 16 jaar kon ik mij onvoldoende herkennen in een gemeentelijke partij die daar daadwerkelijk voor op kwam. Gelukkig waren er voldoende inwoners die met mij aan de slag wilden om daar verandering in aan te brengen.

Terugkijkend op afgelopen jaar kenmerkt het jaar zich door voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen, meedoen voor een eerste keer, met twee bijna drie zetels participeren in de raad en met 2 raadsleden en 4 commissieleden een fractie vormen. Wat zijn we trots. Het proces van formatie was nieuw, bijzonder om mee te maken met een raadsbreed programma, bestuurlijke waarden en vier wethouders als uitkomst. Even werden we uitgedaagd om na te denken over een wethoudersrol. Gelukkig krijgen we de tijd om eerst als raadslid te wennen. Over 4 jaar zullen we langer nadenken over die wethoudersrol.

En wennen is het, van een expressieve werkgroep die op haar manier politieke en media aandacht vroeg, op de barricade sprong voor bomen, dieren en natuur, naar een fractie die drie avonden in de week vergadert en nog steeds expressieve politiek zonder compromisme toepast.

De vergadercultuur is wel even wennen. Lange vergaderingen zonder tijdsindicatie, de onderwerpen zijn bekend, de duur niet. Terwijl toch de ervaring leert dat 3,5 uur vergaderen niet effectief is. Dit kunnen we toch beter met elkaar.

We hebben een raadsbreedprogramma afgesproken met elkaar. De beleidsarme Kadernota staat nu ter besluitvorming op de agenda. Voor ons ingewikkeld om daarover te besluiten omdat we de koppeling met het raadsbrede programma onvoldoende terug zien. Ik hoor afgelopen vergaderingen en ook vanavond al invullingen gegeven worden, waarbij ik me oprecht afvraag of we dezelfde beelden bij de gestelde prioriteiten hebben. Hoe gaan we invulling geven aan de prioriteiten klimaat, duurzaamheid, dierenwelzijn, woningbouw? Hoe gaan we kaders meegeven en daadwerkelijk met elkaar prioriteiten stellen? Wat verstaan we er eigenlijk onder? Gelukkig staan er al een aantal moties komende donderdag op de agenda.

Onderdeel van het raadsbrede programma zijn ook de cultuurwaarde. Ik heb ze er nog even bij gehaald.

Bestuurswaarden

  • Zoeken naar overeenkomsten voor lange termijn (voor inwoners en natuur)
  • Ruimte voor de raad door prioriteiten te stellen; kaderstellend bij thema’s in het programma, eerder betrokken vanuit scenario’s
  • Ruimte voor de inwoners: het gesprek aan met de samenleving met adequaat verwachtingenmanagement, Betere representativiteit van de deelnemers en open en transparante communicatie
  • Vertrouwen en stabiliteit: gemeenteraad hecht veel waarde aan een (dagelijks) bestuur dat samenwerkt, een goed functionerende gemeenteraad en dagelijks bestuur: transparant, integer en proactief handelt, aanspreekbaar en spreken we elkaar aan.
  • Resultaatgericht: meer doen en scherp sturen op resultaat, gewoon doen! Dit (raads-)programma moet reëel zijn, oftewel financieel haalbaar; vasthouden aan de doelstellingen uit het raadsbrede programma; daar waar bijsturing/versnelling nodig is naar handelen.

Wellicht dat hierom nu al moties komen omdat we niet kunnen wachten tot het uitvoeringsprogramma maar nu aan de slag moeten.

Een belangrijke waarde die we zelf niet als bestuurlijke waarde hebben geformuleerd is Inclusie; het staat gelukkig in het programma genoemd, maar niet als een cultuurwaarde van onszelf. Ik denk in de veronderstelling dat dat zo vanzelfsprekend zou moeten zijn. Ik ben blij dat we in ieder geval vaak onderwerp van een grap zijn (zoals ook vanavond weer ‘twee vliegen in 1 klap mag niet van de PvdD; of een kikker in je keel). Echter, Wat de één een groot probleem vindt, wordt door de ander lachend weggewoven; wat de een ok vindt, is voor de ander niet ok. Kleine opmerkingen die best hard aan kunnen komen. Hoe kunnen we met respect naar elkaar, elkaar serieus nemen en authentiek blijven?

We zijn volle bak aan de slag gegaan, petje af voor een ieder, voor de wethouders, voor de ambtelijke organisatie en griffie om ons zo snel wegwijs te maken en altijd klaar te staan bij iedere vraag (soms te veel vragen, soms domme vragen). Maar altijd krijgen we antwoord. Misschien is het ook van belang en die stap hebben we nog overgeslagen, om elkaar te leren kennen zodat we daadwerkelijk tot vertrouwen en inclusie kunnen komen.

Met respect voor elkaars waarden en normen van leven.


Wij staan voor:

Interessant voor jou

Stemverklaring Valkenheide 42

Lees verder

Zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning Nieuwe Steeg 6 in Leersum

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer