Vragen over kap van 93 bomen RCN Het Grote Bos Doorn


Indiendatum: 19 dec. 2022

Vanwege het wegvallen van het vragenuur tijdens de raadsvergadering willen wij graag gebruik maken van de rondvraag aan het einde van de vergadering van 19 december 2022. Het onderwerp betreft de zeer plotse kap van ruim 90 bomen op het terrein van RCN het Grote Bos.

Context

Maandag 5 december constateerden wij dat 93 bomen op het terrein van Survivalgroep Hang-On / RCN Het Grote Bos aan de Hydeparklaan in Doorn zijn geblest. Tevens hebben wij navraag gedaan bij de gemeente of Handhavingsverzoek mogelijk was dan wel bekend was of er een kapvergunning was aangevraagd. Dit laatste bleek onbekend. Donderdag 15 december 2022 zijn al deze bomen gekapt, waardoor ook een handhavingsverzoek door een burger niet meer mogelijk was.

Vragen

1. Is de kap van deze bomen u bekend? Zo ja, kunt u ons vertellen of er vergunning is aangevraagd, door onze gemeente is verleend en onder welke argumenten? Zo nee, wilt u (laten) nagaan of de kap van deze bomen vergunningsplichtig was?

2. Indien een andere instantie de kapvergunning heeft verleend, bent u dan voornemens met deze instantie in gesprek te gaan om het kappen van gezonde bomen in het vervolg te voorkomen gezien de klimaatopgave? Wat is er voor nodig om dit te bereiken?

3. Is er sprake van een herplantplicht? Zo ja, hoe gaat hier op gehandhaafd worden? Worden er voorwaarden gesteld aan soort en grootte van de te planten bomen? Wordt de gezondheid van de nieuwe bomen tot aan volwassenheidsniveau gevolgd?

Mede namens PvdD commissielid Mariëlle Faas

Jolande Kors raadslid PvdD

Indiendatum: 19 dec. 2022
Antwoorddatum: 19 dec. 2022

Het college geeft aan dat de provincie bevoegd gezag is. Bovendien is er een bosbeheerplan voor het gebied.

De gekapte Amerikaanse eiken worden vervangen door 1,5 keer zoveel inheemse soorten.