Amen­dement Mobi­liteit


Raads­ver­ga­dering 13 november 2023

13 november 2023

De Raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in vergadering bijeen op donderdag 9 november 2023 voor de bespreking van Begroting 2024


Constaterende dat:

● In het raadsbrede programma de ambitie is opgenomen om de balans tussen verschillende verkeersstromen te verbeteren en dat op de N-wegen de leefbaarheid en veiligheid verbeterd wordt.

● De raad in 2020 de motie ‘30 is het nieuwe 50’ aannam.

● Dit ook in de in 2023 vastgestelde Omgevingsvisie verwerkt is.

● Daarnaast in de Omgevingsvisie de ambitie is uitgesproken een fietsvriendelijke gemeente te worden, waarin fietser en wandelaar centraal staan en de druk van het gemotoriseerd verkeer op de wegen wordt teruggebracht. In het bijzonder worden oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers goed gemarkeerd en is de snelheid voor autoverkeer op deze plekken laag.

● Dat het budget voor zogenaamde laaghangend-fruit maatregelen (zoals snelheidsbeperkende maatregelen (drempels), veiliger oversteekplaatsen, etc) om bovenstaande ambities te realiseren zeer beperkt en ontoereikend is.


Overwegende:

● Dat bij de start van deze raadsperiode de verwachting was dat we nu -in 2023- een nieuw GVVP vastgesteld zouden hebben.

● Dit nieuwe GVVP pas komend jaar op de agenda staat.

● Uitwerking daarvan pas in de begroting voor 2025 plaats kan vinden.

● Er met het raadsbrede programma en de Omgevingsvisie al voldoende kaders zijn om ‘laaghangend-fruit’-maatregelen te nemen, maar dat de beschikbare middelen daarvoor zeer beperkt zijn.

● Dat er daarnaast een aantal specifieke wenselijke maatregelen zijn, die gezien de eerdergenoemde kaders aan dat lijstje mogen worden toegevoegd, zoals:

○ Verbetering fietsbereikbaarheid station Driebergen-Zeist door betere afstelling van de VRI’s op de Hoofdstraat in Driebergen van centrum tot en met het station Driebergen-Zeist;

○ Maatregelen Rijsenburgselaan, Driebergen

○ Integrale benadering (veilige oversteekplaatsen, leefbaarheid) bij onderhoud Dorpsstraat Doorn;

○ Maatregelen verkeersoverlast centrum Amerongen;


Besluit:

● Een eenmalige 500.000 Euro toe te voegen aan het investeringsbudget voor mobiliteit en hiermee:

○ ‘Laaghangend-fruit’-maatregelen te financieren om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in onze dorpen te verbeteren.

○ Ruimte te creëren voor bovenstaande specifieke maatregelen.


Koos de Bruijn, OPEN

Lennart van der Burg, D66

Paul Blom, Partij voor de Dieren

Bram Brinkman, BVHlokaal


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement bij het raadsvoorstel ‘Vervolg methodiek zonnevelden wind’

Lees verder

Motie Oog voor Dieren financiële middelen

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer