Initi­a­tief­voorstel Nota Dieren­welzijn


Open Agenda Samen­leving 31 augustus 2023

15 september 2023

Update 20 december 2023:

Donderdag 11 januari 2024 wordt het Raadsvoorstel Beleidsnota Dierenwelzijn Oog voor dieren, opgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders, besproken in de commissievergadering Spoor Samenleving. Het College heeft deze zomer kennis genomen van ons initiatiefvoorstel en zowel de inhoud van deze nota als de suggesties van de fracties (zie videoverslag verder op deze pagina) heeft het College meegewogen in het Raadsvoorstel.

Het Raadsvoorstel en bijbehorende stukken voor de commissievergadering vind je hier: https://heuvelrug.notubiz.nl/modules/4/Raadsvoorstellen/888503

Invloed uitoefenen op de besluitvorming van de raad?

Iedere inwoner of vertegenwoordiger van een instelling met (huis)dieren is belanghebbend bij dit Raadsvoorstel en mag tijdens deze beeldvormende vergadering meepraten of de raad toespreken.

Vooraf aanmelden
Wil je meepraten of de raads- en commissieleden toespreken ? Neem dan contact op met de griffie via griffie@heuvelrug.nl of (0343) 56 56 00. De medewerkers van de griffie helpen graag. Meer informatie vind je hier: https://www.heuvelrug.nl/invloed-uitoefenen-op-de-besluitvorming-van-de-raad

Initiatiefvoorstel PvdD Utrechtse Heuvelrug 'Nota Dierenwelzijn' van augustus 2023

Mondeling toelichting PvdD UH bij Open Agenda Samenleving 31 augustus 2023:

"Tijdens de bespreking van het uitvoeringsprogramma heeft de raad ingestemd met het opstellen van een dierenwelzijnsbeleid en bijbehorend uitvoeringsprogramma. Ons, Partij voor de Dieren, werd (wellicht gekscherend) de uitnodiging gedaan om met een initiatiefvoorstel te komen voor dit beleid/programma. Mede omdat de middelen van de gemeente beperkt zijn en er op dat moment geen medewerker Dierenwelzijn werkzaam was.

Inmiddels is dit laatste gelukkig niet langer de situatie en is Dierenwelzijn terecht geborgd binnen het cluster Samenleving.

Wij zijn op de uitnodiging ingegaan en hebben op basis van bestaande beleidsstukken van andere gemeentes, informatie van organisaties en gesprekken met enkele opvangcentra in de gemeente, bijgevoegd eerste concept opgesteld. Eind juni hebben we hierover een gesprek gevoerd met wethouder Haaxma en betreffende ambtenaar en hebben we alle fracties het concept begin juli toegestuurd met het verzoek hierop te reageren (tips/tops).

Vanwege het reces is het er nog niet van gekomen met elkaar hierover in gesprek te gaan. Inmiddels is ook het college verder gegaan. In het najaar volgt een notitie over het beleid, gevolgd door een uitgewerkt programma. Bijgevoegd concept zal daar input voor zijn.

We beseffen ons dat de huidige versie niet ieders steun zal hebben. Op sommige aspecten zullen wij wellicht een stap verder willen en op andere aspecten gaan we mogelijk niet ver genoeg. Wel hebben we getracht vele facetten van dierenwelzijn te duiden.

Tijdens de Open Agenda stellen wij geen vragen aan het college (de wethouder en ambtenaar zullen puur luisterend aanwezig zijn). Wij willen graag het gesprek voeren met onze collega fracties, zodat het college (en wij) alvast input ontvangt voor het vervolg zodat we einde jaar een beleid kunnen vaststellen.

We hebben slechts 20 minuten voor een eerste verkenning. Graag willen we in gesprek over:

  • kijkend vanuit de cirkel van Invloed en Betrokkenheid: wij hebben proberen te schetsen welke taken en verantwoordelijkheden bij de gemeente liggen en welke elders. Herkent de fractie deze? Is de fractie bereid om op onderdelen meer te doen dan alleen de wettelijke verantwoordelijkheden? Dus ook lobbyen naar andere overheden om welzijn van dieren te bereiken/garanderen? Wanneer wel, wanneer niet?
  • welke prioriteit op gebied van dierenwelzijn hebben de fracties en komen deze voldoende tot uiting in het concept of missen deze?"


Jolande Kors

Mariëlle Faas


Bekijk hier het videoverslag met de reacties van de fracties

De fractie van de PvdD bespreekt graag de door hen opgestelde concept dierenwelzijnsnota van de vergadering op 2023-08-31 (Spoor Samenleving).

Vanaf 1:06:15.

Vergadering Spoor Samenleving 31 augustus 2023


Status

Ingediend

Voor

Tegen