Stem­ver­klaring Omge­vings­visie


4 juli 2023

Een mooie visie ligt op tafel, een doorkijk naar 2040 hoe deze gemeente eruit zal zien, eruit blijft zien. Afgelopen maanden hebben we met elkaar veel gesproken over de inhoud, over de vitaliteit van onze gemeente, van inwoners, van de omgeving, van de natuur. De visie straalt groen uit, aandacht voor natuur en biodiversiteit, aandacht voor het leefbaar houden voor de inwoners, voor mens en dier. We zijn blij dat we met elkaar, inwoners voor participatie, ambtenaren, college, griffie, raads- en commissieleden, veel tijd hebben genomen om de goede versie die ons werd aangeboden, op onderdelen aan te scherpen.

En toch vinden we het ingewikkeld de omgevingsvisie volledig te omarmen. We hebben het in de fractie uitvoerig over gesproken en ook gekeken naar principes van onze partij.

Eén aspect is voor ons namelijk te ver aangescherpt. Waar de oorspronkelijke versie uitging van inbreiding tenzij het echt niet anders kan, wordt nu er vanuit gegaan dat bouwen buiten de rode contouren noodzakelijk zal zijn (inbreiden voldoet deels, ‘er is meer nodig’). Het negatieve advies van het college om het betreffende amendement niet te steunen werd opzij gelegd. Bouwen buiten de rode contouren zal consequenties hebben voor het dorpse karakter, voor het leefbaar houden van deze gemeente en voor de vitaliteit van de omgeving, de natuur en de biodiversiteit. Wij kunnen die consequenties op dit moment onvoldoende overzien.

We lezen in steeds meer documenten dat bouwen buiten de rode contouren tot de mogelijkheden behoort. Versnippering van het groen tot gevolg. Grenzen aan groei vinden we allen belangrijk, maar blijkbaar allen op een andere wijze in te vullen.

Wij staan voor de woonbouw opgave: we hebben meer woningen nodig, dat staat buiten kijf. Inbreiding, hoogbouw, woningslitsing, tinyhouses, kernrandzonebeleid. Bouwen buiten de rode contouren gaat ons echt te ver. Wij staan voor onze idealen. Wij zullen tegen stemmen.

Interessant voor jou

Oordeelsvorming Kadernota 2024-2027

Lees verder

Stemverklaring Kadernota 2024-2027

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer